Lagtingets beslut 4/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-01-27

LF 9/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4b § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen sådan den lyder i landskapslagen 2019/94, samt

     ändras 5 §, sådan den lyder i landskapslagen 2019/94, som följer:

 

5 §

Avvikelser från fordonslagens terminologi

     På Åland används orden begravningsbil, veteranfordon och färdtjänstbil istället för de i fordonslagen använda termerna likbil, museifordon och invalidtaxi.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 27 januari 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman