Lagtingets beslut 4/2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 04/2008

 

Datum

Ärende

 

2008-01-18

FR 13/2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för år 2007

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2007:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

480 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

14 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

14 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

466 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

466 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

650 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

650 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

650 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

137 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

20 000

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

20 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

27 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

27 000

 

 

 

36.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

90 000

36.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster

90 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

221 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

61 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

30 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

31 000

 

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

160 000

37.58.75.

Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

160 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

98 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

50 000

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

50 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48 000

38.30.78.

Inkomster för kortruttsinvesteringar

48 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

12 089 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

529 000

39.01.91.

Räntor på lån

480 000

39.01.94.

Dividendinkomster

49 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

11 560 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

11 663 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

67 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

-170 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

13 675 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

-2 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

-2 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-14 000

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-14 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-14 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

-70 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

70 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

 

0

 

 

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

 

0

43.95.08.

Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

494 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

0

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

0

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

494 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

500 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-6 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-90 000

 

 

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

135 000

45.59.20.

Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

135 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-135 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

 

-135 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-90 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-90 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

-568 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-11 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

-11 000

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-17 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-17 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-29 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-29 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-66 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

-66 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-40 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-50 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-50 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-155 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-55 000

46.44.76.

Lösdriftsstall för dikor (R)

-100 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-200 000

46.60.75.

Uppförande av museimagasin (R)

-200 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 000 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-150 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

-120 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-1 345 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-25 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-35 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-1 285 000

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

0

 

 

 

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

895 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

 

1 285 000

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

 

-390 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

0

47.24.04.

Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)

0

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

 

0

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

100 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande

-100 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-400 000

47.58.75.

Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

 

-400 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-569 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-136 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-80 000

48.10.70.

Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

-56 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-433 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

-70 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-363 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

-11 926 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-104 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-33 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

 

-71 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-11 822 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-11 822 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-13 675 000

 

 

     Mariehamn den 18 januari 2008

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman