Lagtingets beslut 44/2015

Tillhör ärendet: Energilagstiftning
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 44/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-10

LF 17/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung samt

     fogas till lagens 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

2 §

Förvaltning

     Om inte annat särskilt stadgas i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på statens myndigheter i landskapet skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I landskapslagen (0000:00) om Ålands energimyndighet finns särskilda bestämmelser om de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 10 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman