Lagtingets beslut 46/2015

Tillhör ärendet: Energilagstiftning
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 46/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-10

LF 17/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § landskapslagen (2010:87) om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden som följer:

 

4 §

Landskapsregeringens myndighetsutövning

     Den tillsyn över efterlevnaden av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden som Energimyndigheten utövar i riket sköts i landskapet av landskapsregeringen, om inte annat särskilt stadgas i annan landskapslag. Landskapsregeringen ska även ålägga den som bryter mot de skyldigheter som föreskrivs i eller med stöd av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden att avhjälpa felet eller försummelsen. Beslutet kan förenas med vite enligt bestämmelserna i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

     I landskapslagen (0000:00) om Ålands energimyndighet finns särskilda bestämmelser om de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 10 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman