Lagtingets beslut 5/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 5/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-03-21

LF 7/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 och 4 §§ landskapslagen ( : ) om finansiering av landsbygdsnäringar,

     ändras lagens 9 § 1 och 4 mom. och 10 § samt

     fogas till lagen en ny 8 § och till lagens 12 § 4 mom. en ny 3 punkt samt ett nytt 5 mom., som följer:

 

8 §

Sänkning av stödbelopp

     Ett beviljat stödbelopp ska sänkas eller inte alls utbetalas, om detta förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning eller om stödmottagaren inte har iakttagit de stödvillkor som grundar sig på åtagandet. Landskapsregeringen kan, i enlighet med Europeiska unionens regelverk, i landskapsförordning besluta närmare om grunderna för beslut att sänka eller att inte utbetala stödbelopp.

 

9 §

Återbetalning

     En stödmottagare ska utan dröjsmål återbetala ett stöd eller en del av stödet som denne fått felaktigt till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren ska betala tillbaka ett stöd eller en del av det också när det inte kan användas på det sätt som krävs enligt stödbeslutet. Landskapsregeringen kan besluta om ett belopp under vilket ett stöd inte behöver återbetalas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett be-lopp som betalats ut felaktigt eller utan grund, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva beloppet. Återkrav och indrivning ska ske i den omfattning som det krävs i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning. Indrivning av ett återbetalningsskyldigt belopp kan ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter och avgifter.

 

10 §

Ränta vid återbetalning

     På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (FFS 633/1982). Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

 


 

 

12 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna om inspektion för de ändamål som avses i 1 och 2 mom. avser även inspektörer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) från oavhängiga revisionssamfund som befullmäktigats av utbetalningsstället att utföra internrevision, i enlighet med gällande unionslagstiftning om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.

     Med de begränsningar som enligt 3 mom. gäller för hemfrid kan landskapsregeringen i landskapsförordning besluta närmare om tillsyn av stödvillkor i den omfattning som förutsätts i den Europeiska unionens förordningar om finansiering av landsbygdsnäringar.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 mars 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman