Lagtingets beslut 6/2015

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 6/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-03-16

LF 3/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 17 § landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el ett nytt 3 mom. varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

 

 

17 §

Ikraftträdande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 § och 17 § 2 mom. betalas fast produktionsstöd för el åren 2013-2015 med 4,90 euro per megawattimme från kraftverk som använder vindkraft. Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § ska en ansökan om utbetalning av fast produktionsstöd för vart och ett av åren 2013 - 2015 lämnas till landskapsregeringen inom tolv månader efter produktionsåret eller, om denna lag inte har trätt i kraft inom en sådan tid, senast inom tolv månader efter denna lags ikraftträdande. Ansökan enligt 3 och 5 §§ kan lämnas samtidigt. Lagen tillämpas första gången efter att stödordningen har godkänts av EU-kommissionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

 

     Mariehamn den 16 mars 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman