Lagtingets beslut 60/2016

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 60/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-12-19

LF 8/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2015:4) om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag ett nytt 20 mom. som följer:

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 10 § ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 december 2016.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag ska träda ikraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland.                     

     Denna lag träder i kraft den

 

    

 

 

     Mariehamn den 19 december 2016

 

 

 

Johan Ehn   

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman