Lagtingets beslut 62/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 62/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-09-14

LF 20/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 och 4 §§ samt 5 § 1 punkten trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Denna lag gäller trafik på och utanför väg. Termerna fordon, motordrivet fordon, vägtrafikant och väg har i denna lag samma innebörd som i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland (nedan vägtrafiklagen).

 

4 §

Rattfylleri      

     Den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller minst 0,09 milligram per liter i utandningsluften men understiger 0,5 promille i blodet eller 0,22 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till ordningsbot på 200 euro.

     Om alkoholhalten under eller efter färden uppgår till minst 0,5 promille i blodet eller minst 0,22 milligram per liter i utandningsluften döms föraren för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

     För rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som för ett motordrivet fordon efter att ha använt narkotika som avses i narkotikalagen (FFS 373/2008) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne eller någon ämnesomsättningsprodukt från det kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan kommer från ett läkemedel som föraren har ordinerats.

     För rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som för ett motordrivet fordon och då är så påverkad av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i kombination med något annat rusmedel att förarens förmåga att föra fordonet på ett betryggande sätt är nedsatt. Med rusmedel avses även läkemedel som påverkar prestationsförmågan.

 

5 §

Grovt rattfylleri

     Om vid rattfylleri

     1) alkoholhalten är minst 0,8 promille i gärnings­mannens blod eller minst 0,35 milligram per liter i utandningsluften,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 14 september 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman