Lagtingets beslut 63/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 63/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-09-14

LF 20/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 20 § 4 mom. 2 punkten, 38 § 4 mom. 1 punkten, 41 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 43 § 1 mom. 2 punkten, 44 § 1 mom., 48 § 4 mom. och 52 § 1 mom. körkortslagen (201x:xx) för Åland,

     fogas till 41 § 1 mom. en ny 3 punkt varvid gällande 3 och 4 punkterna blir 4 och 5 punkterna och till 43 § 2 mom. en ny 3 punkt varvid gällande 3 – 6 punkterna blir 4 – 7  punkterna som följer:

 

20 §

Handledare för privat övningskörning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som varit föremål för ett körkortsingripande får endast godkännas som handledare om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) körkortsingripandet har meddelats enligt 43 § 2 mom. 2, 3 eller 4 punkten och den körförbudstid som löpt under de senaste fem åren före ansökan inte överstigit tre månader.

 

38 §

Yrkeskörtillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Yrkeskörtillstånd får inte beviljas eller förlängas om

     1) sökanden under de fem år som föregår ansökan har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för landskapet Åland, rattfylleri enligt 4 § 2-4 mom., grovt rattfylleri enligt 5 § eller smitning enligt 7 § samma lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

41 §

Interimistiskt körförbud och omhändertagande av körkort

     En polis har rätt att meddela en körkortshavare ett interimistiskt körförbud och omhänderta körkortet

     1) om körkortshavaren på sannolika skäl gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 2 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 1 punkten samma lag eller brott mot bestämmelser om transport av farliga ämnen enligt landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen,

     2) om körkortshavaren befaras ha gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 3 eller 4 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 2 eller 3 punkten samma lag, grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för landskapet Åland eller smitning enligt 7 § samma lag,

     3) om körkortshavaren på sannolika skäl gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 1 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland och tidigare gjort sig skyldig till rattfylleri enligt samma lagrum och mindre än ett år förflutit mellan gärningarna,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

43 §

Fastställande av körförbudstid

     I samband med att föraren av ett motordrivet fordon döms för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) rattfylleri enligt 4 § 2-4 mom. trafikbrottslagen eller grovt rattfylleri,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten bestämmer en körförbudstid om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 1 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland och tidigare gjort sig skyldig till rattfylleri enligt samma lagrum och mindre än ett år förflutit mellan gärningarna,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

44 §

Körförbudstid

     Den körförbudstid som domstolen fattar beslut om enligt 43 § 1 mom. 1, 3-4 punkten ska vara högst fem år. Den körförbudstid som polismyndigheten fattar beslut om enligt 43 § 2 mom. 1-4 punkten får inte överstiga sex månader. När körförbudstiden bestäms ska hänsyn tas till konsekvenserna för personens försörjning och dennes behov av att röra sig i trafiken. Den som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten ska ges en körförbudstid på minst tre månader. När en körförbudstid bestäms enligt 43 § 2 mom. 5-7 punkten gäller den tills vidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

48 §

Ansökan om nytt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om prövotid löpte och körkortet omhändertagits med stöd av 43 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten eller 43 § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten krävs, utöver kraven i 2 mom., en genomförd av landskapsregeringen godkänd kurs om attityd och trafik samt ny förarexamen. Vad som ingår i och vem som ansvarar för kursen attityd och trafik anges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

52 §

Villkorstid

     Bifalls en ansökan gäller en villkorstid på ett år, om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 2 mom. trafikbrottslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

Mariehamn den 14 september 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman