Lagtingets beslut 71/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 71/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-14

LF 30/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på förare som är egenföretagare enligt definitionen i 42 § 10 punkten i lagen om transportservice (FFS 320/2017) och som deltar i utövande av sådan transportverksamhet i vägtrafik som avses i tillämpningsområdet för den i 42 § 1 punkten angivna förordningen och den i 42 § 3 punkten angivna överenskommelsen.

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i II avd. 4 kap. 42 § 1, 3 och 6 - 15 punkterna, 43 § och 49 – 52 §§ samt VII avd. 2 kap. 267 § i lagen om transportservice (FFS 320/2017), med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland. Dock ska inom landskapets behörighet bestämmelserna i VII avd. 2 kap. 267 § i lagen om transportservice, till den del de innehåller bestämmelser om straff för brott mot bestämmelser om färdskrivare och färdskrivarkort inte tillämpas på Åland.

     Inom landskapets behörighet ska inte bestämmelserna i II avd. 4 kap. 44 – 48 §§ i lagen om transportservice tillämpas på Åland vid transporter inom Åland.

     Ändringar av de i 1 mom. avsedda bestämmelserna i lagen om transportservice ska inom landskapets behörighet gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

    

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om transportservice ankommer på arbetsskyddsmyndigheten, till den del det gäller verkställighet av de i 1 § 1 mom. angivna bestämmelserna, ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningsuppgifterna grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

3 §

Landskapsförordning

     Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om transportservice ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet även genom landskapsförordning besluta om undantag från bestämmelserna i artiklarna 5 – 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2013:72) om tillämpning på Åland av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (FFS 349/2013).

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman