Lagtingets beslut 7/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 7/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-03-30

RP 4/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 30 december 2015 angående godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internatio­nell vägtrafik samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 30 mars 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman