Lagtingets beslut 86/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 86/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-06-07

LF 20/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     I denna lag finns bestämmelser om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner som befinner sig i en ytterst svår ekonomisk situation.

     Stöd enligt denna lag kan beviljas om anslag för det har tagits upp i Ålands budget.

 

2 §

     Landskapsregeringen kan bevilja ett tillfälligt likviditetsstöd till en kommun som befinner sig i en så svår ekonomisk situation att den till följd av bristande likviditet inte längre kan garantera den lagstadgade servicen till invånarna.

     Beslut om tillfälligt likviditetsstöd fattas efter ansökan från kommunen. Kommunen ska lämna de uppgifter till landskapsregeringen som behövs för behandlingen av ansökan.

     Det tillfälliga likviditetsstödet kan beviljas för högst sex månader åt gången och betalas ut månadsvis.

 

3 §

     I samband med beviljande av ett tillfälligt likviditetsstöd ska landskapsregeringen besluta om uppföljningen av det beviljade stödet och om hur kommunen ska redovisa användningen av det.

     När en kommun har beviljats tillfälligt likviditetsstöd kan landskapsregeringen också med stöd av kommunstrukturlagen (2019:29) för Åland besluta att en särskild kommunindelningsutredning gällande kommunen ska genomföras.

 

4 §

     Landskapsregeringen kan besluta att kommunen ska återbetala hela eller en del av det tillfälliga likviditetsstödet om

     1) beslutet om beviljande av stödet fattades på felaktiga grunder,

     2) kommunen inte redovisar användningen av stödet på föreskrivet sätt eller

     3) kommunen inte medverkar i en särskild kommunindelningsutredning i det fall att landskapsregeringen har fattat beslut om att en sådan ska genomföras.

     Landskapsregeringen kan besluta att ett beviljat likviditetsstöd inte ska betalas ut om de förhållanden som rådde vid tidpunkten för beviljandet har förändrats så att kommunen inte längre befinner sig i en sådan situation som avses i 2 § 1 mom.

 

5 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den… och gäller tillfälligt likviditetsstöd som beviljas för tiden fram till och med den 31 december 2022. Beslut om en särskild kommunindelningsutredning med hänvisning till denna lag kan fattas senast den 30 juni 2023.

     En anhållan om ekonomiskt stöd som har lämnats in av en kommun före lagens ikraftträdande kan behandlas enligt lagen.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 7 juni 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman