Lagtingets beslut 87/2013

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 87/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-12-18

RP 4/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 18 november 2013 angående godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 18 december 2013

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson 

Vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman