Lagtingets beslut 88/2013

Tillhör ärendet: Landskapsandelarna 2014
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 88/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-12-18

LF 1/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om basbelopp och justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården samt landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten bestäms basbeloppen och kommunens justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014 enligt vad som anges i denna lag.

 

2 §

     Basbeloppet för den allmänna landskapsandelen är 110,96 euro per invånare i kommunen. Vid fastställande av kommunens justeringsbelopp är beloppet per invånare 141,07 euro.

 

3 §

     Basbeloppen för driftskostnaderna inom socialvården är

 

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 0–6 år

9 774,24 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 7–64 år

578,89 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 65–74 år

1 587,91 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 75–84 år

5 904,12 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 85 år och äldre

19 979,78 euro

 

4 §

     Basbeloppet för driftskostnaderna inom grundskolan är 9 556,42 euro per kommuninvånare i åldersgruppen 6–15 år och basbeloppet inom träningsundervisningen är 27 232,49 euro per elev i kommunen som får träningsundervisning.

     Basbeloppen för driftskostnaderna inom kultursektorn är

 

Medborgarinstitut, basbelopp per undervisningstimme

98,52 euro

Biblioteksverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

83,87 euro

Kulturverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

10,98 euro

Idrottsverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

75,20 euro

Ungdomsverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

16,15 euro

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i självstyrelselagens 20 § 3 mom.

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas vid beräkningen av landskapsandelar till kommunerna för verksamhetsåret 2014. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2013/8564 om kommunernas justeringsbelopp samt besluten ÅLR 2013/8563, ÅLR 2013/8737 och ÅLR 2013/8324 till de delar de gäller fastställande av basbelopp för verksamhetsåret 2014. Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

 

     Mariehamn den 18 december 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman