Lagtingets beslut 9/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 9/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-04-20

LF 9/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 14b–i §§ och övergångsreglerna i 1–5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården sådana de lyder i landskapslagen (…/…) samt

     ändras lagens 5 § 1 mom. 3 punkt sådan den lyder i landskapslagen (…/…) som följer:

 

5 §

Socialvårdsplanens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) de landskapsandelar som ska erläggas för socialvården och för den samordnade socialtjänsten, basbelopp enligt åldersgrupp per invånare samt en uppskattning av det sammanlagda beloppet av driftskostnaderna för den socialvård som kommunerna ordnar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

 

 

     Mariehamn den 20 april 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman