Lagtingets beslut 91/2015

Tillhör ärendet: Kosmetiska produkter
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 91/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-11-25

LF 1/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. 2 punkten, 5 § 2 mom., 5a § och 7 § 2 mom. landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, av dessa lagrum 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2006/21 samt 5 § 2 mom., 5a § och 7 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2012/46 som följer:

 

1 §

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag, ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) lagen om kosmetiska produkter (FFS 492/2013),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

     2) språklagen (FFS 423/2003) och samiska språklagen (FFS 1086/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse 36 § i självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland,

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet,

     4) viteslagen (FFS 1113/1990) i 45 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen,

     5) polislagen (FFS 872/2011) i 46 § i konsumentsäkerhetslagen avse polislagen (2013:87) för Åland,

     6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet,

     7) kemikalielagen (FFS 744/1989) i 25 § i lagen om leksakers säkerhet avse landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     8) kemikalielagen i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 16 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet samt

     10) viteslagen i 18 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5a §

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i bestämmelserna i 32 och 33 §§ i konsumentsäkerhetslagen och i 19 § i lagen om kosmetiska produkter tas för de prestationer som landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utför enligt denna lag avgifter till landskapet enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet och i enlighet med landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 1 mom. och bestämmelserna i 50 § i konsumentsäkerhetslagen och i 23 § i lagen om kosmetiska produkter även bestämmelserna om straff för hälsobrott i 44 kap. 1 § i strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder ikraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 25 november 2015

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

Talman

 

 

Britt Lundberg

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman