Lagtingets beslut 91/2023

Tillhör ärendet: Landskapet Ålands pensionsfond
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 91/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-09-25

LF 37/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 3 § 1 och 2 mom. och 5 § landskapslagen (1995:71) om landskapet Ålands pensionsfond, av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2007/55, och

     fogas till lagen nya 1b och 5a ‒ c §§ som följer:

 

1b §

Ställning inom landskapsförvaltningen

     Landskapet Ålands pensionsfond är en myndighet som är underställd landskapsregeringen. Om inte annat följer av denna lag, ska vad som föreskrivs om underlydande myndigheters skyldigheter gentemot landskapsregeringen i landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning tillämpas på pensionsfondens verksamhet.

 

2 §

Allmän styrning och tillsyn

     Landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen av och tillsynen över pensionsfondens verksamhet.

     Landskapsregeringen godkänner fondens årliga budget.

     Pensionsfondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn. Utgifter som uppstår i pensionsfondens verksamhet finansieras med dess egna medel.

 

3 §

Styrelsen

     Pensionsfonden har en styrelse som ansvarar för fondens verksamhet. Till pensionsfondens styrelse utser landskapsregeringen för fyra kalenderår i sänder sju ledamöter. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande. Två av ledamöterna utses bland personer som föreslagits av de mest representativa fackliga organisationerna.

     Landskapsregeringen får entlediga en ledamot från sitt uppdrag innan mandattiden har gått ut. Om en ledamot entledigas eller avlider ska en ny ledamot utses för den återstående tiden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen ska

     1) leda och styra pensionsfondens verksamhet samt ombesörja att fonden bedrivs på ett lagligt och ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som anges i 1 §,

     2) avgöra ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt för fondens ekonomi och verksamhet,

     3) styra fondens placeringsverksamhet och besluta om fondens placeringsprinciper,

     4) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett tillbörligt sätt,

     5) årligen till landskapsregeringen lämna förslag till fondens budget,

     6) sörja för att fondens likviditet är tillräcklig, samt

     7) godkänna fondens bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till landskapsregeringen och revisorerna inom föreskriven tid.

     Styrelsen ska anta en arbetsordning för pensionsfonden med behövliga bestämmelser om styrelsens interna arbete och uppgifter, arbetsfördelningen mellan styrelsen och fondchefen, delegering av beslutanderätten inom fonden och formerna i övrigt för verksamheten. Arbetsordningen ska underställas landskapsregeringen för fastställelse.

 

5a §

Fondchefen

     Vid pensionsfonden finns en tjänst som fondchef. Fondchefen ansvarar inför styrelsen och har till uppgift att verkställa styrelsens beslut och ansvara för fondens löpande verksamhet.

     Fondchefen ska därutöver

     1) hålla styrelsen informerad om väsentliga händelser i fondens verksamhet,

     2) utarbeta förslag till fondens budget, bokslut och verksamhetsberättelse,

     3) ansvara för frågor om arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     4) ansvara för kompetensförsörjning samt

     5) avgöra de ärenden som inte ska avgöras av styrelsen och som inte i arbetsordningen delegerats till någon annan anställd inom fonden.

     Behörig att anställas som fondchef är den som har en vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination.

     Fondchefen utnämns av styrelsen som, med undantag för vad som anges i 5b § 2 och 3 mom., även fattar övriga beslut i fråga om tjänsten som fondchef.

 

5b §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

     Vid pensionsfonden kan det finnas personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande.

     Om inte annat bestäms i denna lag, sköter pensionsfonden de uppgifter som gäller dess personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ska skötas av landskapsregeringen. Pensionsfondens styrelse kan inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster inom fonden, dock inte tjänsten som fondchef, samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom fonden av ordinarie personal. Innan styrelsen fattar beslut om att inrätta eller indra en tjänst ska landskapsregeringens utlåtande inhämtas. För de tjänster som styrelsen har för avsikt att inrätta eller indra ska behovsutredningar som sammanställts enligt tjänstemannalagen överlämnas till landskapsregeringen i samband med fondens årliga budgetförslag. Landskapsregeringen ska avge utlåtande senast en månad efter att budgeten fastställts. Om styrelsen har för avsikt att fatta beslut om inrättande eller indragning av en tjänst inom gällande budget, kan behovsutredningen överlämnas vid en annan tidpunkt. Landskapsregeringen ska i dessa fall avge utlåtande inom tre månader räknat från dagen då utredningen delgavs landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen beslutar om permittering av pensionsfondens personal och om omplacering av en tjänsteman eller en  arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av pensionsfonden.

 

5c §

Pensioner och andra förmåner samt ersättningar

     Pensioner till fondens anställda samt andra förmåner och ersättningar som följer av anställningen följer samma system som för övriga anställda vid landskapsförvaltningen och utbetalas på samma sätt, liksom också de familjepensioner till de anställdas anhöriga som följer av anställningen.

     Vid tjänsteutnämningar och nyanställningar till fonden tillämpas samma system som gäller vid tjänsteutnämningar och nyanställningar till landskapsförvaltningen vad avser pensioner och andra ersättningar enligt 1 mom.

     De kostnader som uppstår för skötseln av den administration som avses i denna paragraf ska bekostas av pensionsfondens medel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den  

     Bestämmelserna om pensionsfondens budget, bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas första gången från och med finansåret 2025. I fråga om budget, bokslut och verksamhetsberättelse för finansåret 2024 tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av denna lag.

     Landskapsregeringen kan inrätta och besätta en tjänst som fondchef för landskapet Ålands pensionsfond innan lagen träder i kraft. I samband med att tjänsten som fondchef för pensionsfonden inrättas dras tjänsten som fondansvarig tjänsteman vid landskapsregeringens finansavdelning in med stöd av 4d § 2 mom. 2 punkten i tjänstemannalagen för landskapet Åland. Den tjänsteman som vid tidpunkten för inrättandet av den nya tjänsten som fondchef innehar tjänsten som fondansvarig vid finansavdelningen övergår med sitt samtycke till den nya tjänsten som fondchef. Nämnda tjänsteman ska vid tillträdandet av tjänsten som fondchef kvarstå i landskapets pensionssystem utan ändringar. Inte heller i övrigt ska tjänstemannens anställningsvillkor försämras vid övergången till den nya tjänsten.

     Den styrelse för pensionsfonden som har tillsatts före denna lags ikraftträdande fortsätter sin verksamhet mandattiden ut.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 25 september 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman