Lagtingets beslut 92/2015

Tillhör ärendet: Inför utmanarrätter
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 92/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-12-21

BF 1/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2016

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2016:

    

Anslag

2016

Inkomster 2016

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-3 685 000

1 000

101

LAGTINGET

-1 895 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 895 000

111

LAGTINGETS KANSLI

-1 474 000

1 000

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 444 000

1 000

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-30 000

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-82 000

0

11200

Lagtingets övriga utgifter

-7 000

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-25 000

11220

Dispositionsmedel

-50 000

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-200 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-200 000

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-34 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-34 000

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-6 400 000

2 829 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-1 070 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-1 000 000

20020

Dispositionsmedel

-70 000

210

REGERINGSKANSLIET

-1 834 000

105 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-1 834 000

105 000

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-377 000

47 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-75 000

 

 

 

 

 

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-217 000

36 000

21520

Ålandskontoret i Stockholm, verksamhet

-85 000

11 000

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-65 000

0

22500

Främjande av integration

-65 000

230

LAGTINGSVAL

-50 000

0

23000

Lagtingsval

-50 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-40 000

2 000

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-40 000

2 000

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-580 000

195 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-580 000

195 000

252

SERVICEVERKSAMHET

-320 000

0

25210

Serviceverksamhet

-320 000

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH

UTGIFTER

-597 000

85 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-250 000

0

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-85 000

85 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-250 000

26004

Ålandsdelegationen

-12 000

265

KONSUMENTSKYDD

-18 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-18 000

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-451 000

2 390 000

27000

Radio- och TV-verksamhet

-451 000

2 390 000

280

LAGBEREDNINGEN

-923 000

5 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-923 000

5 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-41 071 000

18 678 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 713 000

118 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 713 000

118 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-31 788 000

18 500 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-31 788 000

18 500 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-6 570 000

60 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-1 285 000

60 000

39050

Förändring av semesterlöneskuld (F)

0

39099

Internhyra

-5 285 000

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-2 588 000

133 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 589 000

42 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 589 000

42 000

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-128 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-128 000

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-30 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-30 000

440

NATURVÅRD

-339 000

0

44000

Naturvård

-339 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-265 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-265 000

0

460

AVFALLSHANTERING

-21 000

0

46000

Avfallshantering

-21 000

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

-146 000

91 000

47000

Miljöhälsovård

-146 000

91 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 671 000

357 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-3 104 000

118 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-3 104 000

118 000

 

 

 

 

 

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

-179 000

1 000

50500

Bibliotek, arkiv

-179 000

1 000

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-100 000

0

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-100 000

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-52 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-52 000

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-252 000

3 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-252 000

3 000

530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-470 000

35 000

53000

Kostnader för skolfartyg

-470 000

35 000

535

VUXENUTBILDNING

-450 000

0

53500

Vuxenutbildning

-450 000

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-2 064 000

200 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-2 064 000

200 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 839 000

577 000

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 383 000

347 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 383 000

347 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-237 000

59 000

61000

Näringslivets främjande (R)

-32 000

61100

Ålands landsbygdscentrum

-205 000

59 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

UTVECKLING

0

0

63300

Nationellt tekniskt stöd (R)

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-25 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-25 000

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-52 000

166 000

65000

Jakt- och viltvård (R)

-52 000

166 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-28 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

680

ÅLANDS TEKNOLOGI- OCH ENERGICENTRUM

-100 000

5 000

68000

Ålands teknologi- och energicentrum

-100 000

5 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 515 000

1 097 000

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 060 000

60 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 060 000

60 000

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-50 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-50 000

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-37 000

37 000

72000

Elsäkerhet och energi

-37 000

37 000

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-415 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-415 000

745

OLJESKYDD

-140 000

0

74500

Oljeskydd

-140 000

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-16 980 000

1 000 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-14 607 000

1 000 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 373 000

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-4 833 000

 

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 633 000

 

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-1 450 000

 

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar,

-750 000

hamnar och byggnader

 

 

 

 

 

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-142 008 000

15 981 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-845 000

292 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-845 000

292 000

822

DATAINSPEKTIONEN

-136 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-136 000

 

 

 

 

 

823

ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET

-44 000

0

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-44 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 707 000

410 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-6 707 000

410 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-260 000

43 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-260 000

43 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-89 250 000

6 800 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-89 250 000

6 800 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-3 032 000

965 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 154 000

600 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-878 000

365 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-9 909 000

393 000

85000

Högskolan på Åland

-9 909 000

393 000

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 680 000

104 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 680 000

104 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 201 000

112 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 201 000

112 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-19 217 000

520 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-19 217 000

520 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-1 096 000

755 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 096 000

755 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIE-

SERVICEMYNDIGHET

-2 082 000

149 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 572 000

149 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-510 000

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-992 000

51 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-992 000

51 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 300 000

1 380 000

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

-1 300 000

1 380 000

871

REDERIVERKSAMHET

-676 000

376 000

87100

Rederienheten, verksamhet

-676 000

376 000

 

 

 

 

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 773 000

2 773 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 773 000

2 773 000

873

VERKSTAD OCH LAGER

-808 000

858 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-808 000

858 000

Verksamhet sammanlagt

-229 777 000

39 653 000

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-255 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 519 000

148 000

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

0

0

22500

Främjande av integration

0

230

LAGTINGSVAL

0

0

23000

Lagtingsval

0

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-158 000

148 000

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-158 000

148 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-348 000

0

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och

räddningsväsendet

-348 000

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-2 013 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-9 415 000

4 040 000

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-6 015 000

3 840 000

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

-6 015 000

3 840 000

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

34002

Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)

0

0

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-3 200 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-3 200 000

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-37 126 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-11 464 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-11 464 000

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA

TJÄNSTER

-21 940 000

0

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

-21 940 000

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

440

NATURVÅRD

-2 000

0

44000

Naturvård

-2 000

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH

MILJÖVERKSAMHET

-3 690 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet  (R)

-3 240 000

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-450 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

0

460

AVFALLSHANTERING

0

0

46000

Avfallshantering

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 994 000

50 000

502

STUDIESTÖD

-8 145 000

50 000

50200

Studiestöd

-8 145 000

50 000

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

-642 000

0

50510

Understöd för kommunala bibliotek, författare och översättare (F)

-642 000

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-1 062 000

0

51000

Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-1 062 000

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

IDROTT

-2 085 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-2 085 000

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-1 645 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 645 000

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 415 000

0

52000

Grundskoleväsendet (F)

-12 415 000

560

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

0

0

56000

Europeiska Unionen - Socialfonden

0

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-14 464 000

4 319 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 507 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-1 507 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-1 115 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-775 000

61550

Avbytarservice

-340 000

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-1 428 000

714 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 428 000

714 000

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 502 000

3 018 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-95 000

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- OCH

FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-1 321 000

587 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 321 000

587 000

631

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGS-

FONDEN, 2007 - 2013

0

0

63100

Europeiska Unionen - ERUF, 2007 - 2013 (R)

0

0

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

UTVECKLING, 2007 - 2013

0

0

63310

Europeiska Unionen - EJFLU, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

 

 

 

635

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR

FISKERISEKTORN, 2007 - 2013

0

0

63500

Europeiska Unionen - EFF, 2007 - 2013 (R)

0

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-356 000

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-356 000

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-84 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-84 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-151 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-151 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-4 122 000

0

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-250 000

0

71500

Främjande av bostadsproduktion (R)

-100 000

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-150 000

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-300 000

0

72010

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

-300 000

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 292 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

-3 292 000

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-280 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-280 000

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-4 914 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-84 000

0

85000

Högskolan på Åland

-84 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

-4 830 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-4 830 000

 

 

 

 

 

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

100 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

Överföringar sammanlagt

-98 709 000

8 557 000

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTERAV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-7 420 000

378 188 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

240 938 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

240 938 000

892

FINANSIELLA POSTER

-220 000

137 250 000

89200

Finansiella poster

-220 000

2 120 000

89230

Landskapets fastighetsverk

114 330 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

20 800 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-7 200 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-7 200 000

894

RESERVER OCH FONDER

0

0

89410

Löneutjämningsreservering

0

89450

Reservering av penningautomatmedel

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

-7 420 000

 

378 188 000

poster sammanlagt

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-587 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-587 000

0

911150

E-demokrati - utvecklingsprojekt (R)

-587 000

 

 

 

 

 

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-40 000

0

9252

SERVICEVERKSAMHET

-40 000

0

925210

Serviceverksamhetsinvesteringar

-40 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 029 000

2 630 000

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-195 000

2 630 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

0

934080

Övriga lån (F)

-195 000

2 630 000

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-9 784 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-9 784 000

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-50 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-50 000

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-50 000

0

9440

NATURVÅRD

-50 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-50 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-96 000

0

9516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

0

0

951600

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

9530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-76 000

0

953000

Investeringar i skolfartyg (R)

-76 000

9540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-20 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-20 000

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 000

0

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-10 000

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

-10 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-8 637 000

431 000

9745

OLJESKYDD

-902 000

431 000

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

-902 000

431 000

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-5 735 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-5 735 000

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-2 000 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-2 000 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-2 945 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-105 000

0

982500

Fordonsinvestering (R)

-105 000

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-2 500 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-2 500 000

984100

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

0

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-120 000

0

985000

Investeringsutgifter (R)

-120 000

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-220 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-220 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-22 394 000

3 061 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-358 300 000

429 459 000

 

 

     Mariehamn den 21 december 2015

 

 

 

Johan Ehn 

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman