Lagtingets beslut 95/2020

Tillhör ärendet: Yrkesförarkompetens
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 95/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-12-07

LF 40/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 3, 9 och 10 punkterna, 6 § 4 mom. och 9 § 2 mom. landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt

     fogas till lagens 4 § en ny 11 punkt samt till lagens 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

4 §

Undantag från de allmänna förarkraven

     De i 3 § 1 mom. föreskrivna kraven gäller inte förare av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer, underhåll eller besiktning eller för vilka körkort för kategori D eller D1 krävs enligt körkortslagen (2015:88) för Åland och vilka körs utan passagerare av underhållspersonal till eller från en servicedepå som är belägen i närheten av närmaste underhållsbas som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) som används i privat bruk för godstransporter i icke-kommersiellt syfte,

     10) som används för transport av material, maskiner och utrustning som föraren använder i sitt arbete eller som används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonen inte är förarens huvudsakliga sysselsättning eller

     11) som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet, förutsatt att framförandet av fordonet inte är en del i förarens huvudsakliga sysselsättning.

 

6 §

Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om utbildningens innehåll, undervisningens omfattning, innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen, tillgodoräknande av annan utbildning samt om hur provet genomförs.

 

9 §

Innehållet i fortbildningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och omfattning, om tillgodoräknande av annan utbildning som förutsätts i den Europeiska unionens regelverk samt om hur sådan utbildning genomförs.

 

13 §

Utbildningsarrangör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i denna paragraf avsedd utbildningsarrangör ska vid användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för e-lärande i utbildningen, vara för detta godkänd av landskapsregeringen i enlighet med de krav som anges i bilaga I avsnitt 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG. Med e-lärande avses digitala undervisningsmetoder där lärare och studerande samtidigt deltar genom en teknisk anslutning som medger en tillförlitlig användaridentifiering och har lämpliga kontrollmedel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 7 december 2020

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman