Lagtingets beslut 95/2015

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 95/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-12-21

LF 4/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

upphävs 1 § 1 mom. b och d punkterna och 4 § landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad,

     ändras lagens 1 § 3 mom., 2 § 2 mom. samt 2a och 3 §§, av dessa lagrum 2a § sådan den lyder i landskapslagen 2011/121, som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av ovan angivna författningar ska tillämpas i landskapet Åland antingen i oförändrad lydelse eller med ändringar.

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad ankommer på kommunerna ska i landskapet handhas av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2a §

     På bostadsspardepositioner betalar landskapsregeringen under åren 2016–2019 av landskapets medel genom förmedling av penninginrättning ut en bostadssparpremie om 3 000 euro per bostad under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

     1) ett avtal om bostadssparande i enlighet med författningarna i 1 § har ingåtts och

     2) ett avtal om köp eller överlåtelse av en bostad har ingåtts eller byggarbetet på ett egnahemshus har startat senast den 31 december 2019.

 

3 §

     Begäran om omprövning enligt förvaltningslagen (FFS 434/2003) ska avse rättelseyrkande enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     Besvär över landskapsregeringens beslut anförs enligt 25 § självstyrelselagen hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 21 december 2015

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson  

vicetalman