Lagutskottets betänkande 1/2000-2001

Tillhör ärendet: En översyn av kommunallagen
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-11-28

LU0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

En översyn av kommunallagen

·       Hemställningsmotion nr 30/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

I ltl Sjöstrands m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i samarbete med kommunerna gör en översyn av kommunallagen för landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till Ålands kommunförbunds pågående initiativ.

 

Utskottets synpunkter

 

En ny kommunallag för landskapet Åland (73/1997) trädde i kraft den 1 januari 1998. Lagen har således varit i kraft mindre än tre år. Kommunalval hölls i oktober 1999 och en ny kommunal mandatperiod vidtog den 1 januari 2000. Erfarenheterna av den nya kommunallagen är därför relativt begränsade. Motionärerna nämner dock i motionens motiveringar vissa bestämmelser som i olika kommuner varit föremål för tolkning och överväganden eller som ansetts svåra att tillämpa.

     Utskottet konstaterar att tolkningen av kommunallagen i vissa fall är beroende av rättspraxis. Detta gäller exempelvis bestämmelser angående valbarhet till fullmäktige. Bestämmelserna i rikslagstiftningen och landskapslagstiftningen är i dessa avseenden i stort sett desamma. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde i anslutning till kommunalvalet i riket år 1996 ett flertal fall rörande valbarhet till fullmäktige, vilka kunde tjäna till vägledning även vid tolkningen av den åländska kommunallagen inför kommunalvalet år 1999. Några specifika åländska ärenden rörande tolkning av kommunallagen  har även behandlats i Ålands förvaltningsdomstol men inte förts till högsta förvaltningsdomstolen.

     Utskottet har erfarit att Ålands kommunförbund i september detta år inbegärt synpunkter från alla åländska kommuner om erfarenheterna av kommunallagen från år 1997. Kommunerna har tid att svara till mitten av mars 2001. Kommunförbundet kommer att sammanställa kommunernas synpunkter och avser att därefter presentera dem för  landskapsstyrelsen tillsammans med eventuella förslag till ändringar i kommunallagen.

     Till kommunförbundets viktigaste uppgifter hör att samla de åländska kommunernas åsikter i olika frågor och att agera på kommunernas vägnar i förhållande till bl.a. landskapsstyrelsen. Eftersom initiativ till sådana åtgärder som motionärerna efterlyser redan tagits inom Ålands kommunförbund, förutsätter utskottet att motionärernas förslag på detta sätt kommer att beaktas. Någon hemställan från lagtinget är därmed inte nödvändig, varför utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 april 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört förbundsdirektören Sigurd Lindvall från Ålands kommunförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland, Christer Jansson och Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 30/1999-2000.

 

 

 

Mariehamn den 28 november 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson