Lagutskottets betänkande 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2001-2002

 

Datum

 

Lagutskottet

2001-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i trafik mellan Finland och Sverige

·      Republikens presidents framställning nr 1/2001-2002

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige och automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Sverige ingicks den 14 februari 1979 en överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige. Överenskommelsen bifölls av landstinget den 31 augusti 1979. Överenskommelsen reglerar tillståndsgivningen och villkoren för automatspel ombord på fartygen mellan Finland och Sverige.

     Till följd av att Finland den 1 januari 2002 övergår till euro har Finland och Sverige genom notväxling överenskommit om en ändring av överenskommelsens artikel 3 punkterna b) och c). Enligt ändringen begränsas värdet av spelarens insats framdeles till två euro. Spelvinster får framdeles inte överstiga ett värde av 40 euro förutom i fråga om högst tio spelautomater där vinsten inte får överstiga 200 euro. Gällande belopp är 10, 200 respektive 1.000 mark, vilket innebär att beloppen värdemässigt höjs något. Detta ökar ytterligare skillnaden mellan insatsernas och vinsternas värde räknat i euro respektive svenska kronor. För framtiden finns det enligt utskottets åsikt orsak att eftersträva största möjliga överensstämmelse mellan beloppens värden i respektive valutor.

     Utskottet, som konstaterar att landskapsstyrelsen under ärendets beredning tillstyrkt ändringsförslaget, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 december 2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

 

Under ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Mats Perämaa och Olof Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 december 2001

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson