Lagutskottets betänkande 1/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändringar av vissa landskapslagar till följd av gjorda ändringar i rikets pensionslagstiftning och självstyrelselagen för Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 2/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ändringsförslagen i framställningen. 1

Pensionsskyddet för lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

En omfattande reform av pensionslagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2005. Rikslagstiftningen om statens pensioner är genom en blankettlag tillämplig i fråga om dem som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet. Den ändrade rikslagstiftningen blir därigenom automatiskt gällande även i landskapet. Till följd av ändringarna i rikslagstiftningen krävs dock några mindre närmast tekniska ändringar i blankettlagen och tjänstemannalagen för landskapet Åland. Ytterligare har bestämmelserna om ändringssökande i pensionsärenden ändrats i självstyrelselagen. Med anledning av detta behöver blankettlagen samt landskapslagen om pension för lagtingsmän ändras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas med några mindre tekniska ändringar. Utskottet hemställer dessutom om ytterligare utredningar och ändringar av pensionslagstiftningen vad gäller pensionerna för medlemmarna i lagtinget och landskapsregeringen.

 

Utskottets synpunkter

 

Ändringsförslagen i framställningen

 

Utskottet konstaterar att pensionsskyddet för landskapets anställda är ordnat genom en blankettlag som innebär att rikslagstiftningen om statens pensioner är tillämplig även för landskapets anställda. Blankettlagstiftningsmetoden har tillämpats ända sedan mitten av 1980-talet på grund av pensionslagstiftningens komplicerade tekniska natur och för att åstadkomma enhetlighet vad gäller pensionsförmånerna mellan olika kategorier anställda (se bl.a. lagutskottets betänkande nr 15/1983-84).

     Som i korthet framgår av framställningens motiveringar har en omfattande reform av det finländska arbetspensionssystemet genomförts. Reformen träder i kraft den 1 januari 2005. En viktig beståndsdel i reformen är att sättet att beräkna pensionens storlek förändras så att inkomsterna under i stort sett hela arbetslivet beaktas. Vidare blir pensionsåldern mera flexibel än tidigare samtidigt som personer som väljer en högre pensionsålder gynnas av en högre pension. Systemet med arbetslöshetspension kommer att upphöra. Ändringar har också skett beträffande samordningsregler, indexförhöjning, tillväxtprocentens beräkning m.m. Det pensionsskydd som intjänats enligt hittillsvarande regler fram till och med den 31 december 2004 kommer att räknas ut i form av ett s.k. fribrev. På inkomster från och med den 1 januari 2005 börjar det nya sättet att beräkna pensionen att tillämpas.

     Utskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna i blankettlagen och tjänstemannalagen innebär  närmast vissa tekniska anpassningar till förändringarna i den rikslagstiftning som i övrigt redan gäller i landskapet. Härutöver anpassas vissa besvärsbestämmelser till de senaste ändringarna i självstyrelselagen. Utskottet tillstyrker därför att lagförslagen antas med några mindre lagtekniska och språkliga ändringar.

 

Pensionsskyddet för lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen

 

Utskottet har uppmärksammat att riksdagen nyligen beslutat om ändringar i lagstiftningen om pension för riksdagsledamöter och medlemmar av statsrådet som en följd av det reformerade pensionssystemet (FFS 832/2004). Riksdagsledamöternas pensioner kommer framdeles att beräknas på det arvode de erhållit de senaste 15 åren, inte på det senaste arvodet som hittills. Detta innebär en anpassning till att övriga pensioner framdeles beräknas på inkomsterna under en persons hela arbetskarriär. 15 års medlemskap i riksdagen innebär att riksdagspension utgår till maximalt belopp. Vidare upphör det särskilda pensionsskyddet för medlemmar i statsrådet. Framdeles utgår för riksdagsledamöter och medlemmar av statsrådet en enda pension som bygger på pensionsreglerna för riksdagsledamöter.

     Utskottet har övervägt att i det andra lagförslaget införa ändrade bestämmelser som skulle innebära en anpassning av sättet att beräkna pensionerna för lagtingsledamöter till det framtida sättet att beräkna övriga pensioner så att lagtingspensionens storlek skulle beräknas utgående från arvodena under högst de senaste 15 åren. I dag beräknas pensionen utgående från arvodena under de senaste fyra åren. De två år av dem då arvodet varit högst läggs till grund för beräkningen. Utskottet anser att en sådan ändring vore motiverad i syfte att likställa beräkningssättet för lagtingsledamots pensioner med övriga pensioner efter den nu aktuella pensionsreformen. Utskottet har dock gjort bedömningen att förslaget kräver en något mera omsorgsfull beredning än vad som varit möjligt inom ramen för utskottets arbete. Utskottet utgår därför från att landskapsregeringen snarast återkommer till lagtinget med ett förslag i nämnda avseende. Utskottet anser att landskapsregeringen i samma sammanhang bör bedöma om det är ändamålsenligt att sammanslå lagtingsledamöternas och landskapsregeringsmedlemmarnas pensionsskydd till en gemensam pensionsform. Landskapsregeringen bör bereda ärendet i samråd med lagtingets berörda organ. Utskottet har fogat ett klämförslag till betänkandet om behovet av fortsatta åtgärder.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 november 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm, Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående tre lagförslagen med följande ändringar:

 

1.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet

Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 1 mom. 9 punkten landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997), sådan den lyder i landskapslagen den 7 augusti 2003 (57/2003),

     ändras lagens 5 § 1 mom. och 6 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

5 §

     (Lika som i framställningen).

 

6 §

     Beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag överklagas hos försäkringsdomstolen.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av 17 § landskapslagen om pension för lagtingsmän

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

17 §

     Part, som inte är nöjd med landskapsregeringens beslut i ett pensionsärende, har rätt att söka ändring i beslutet genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med besvärsbestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av 41 § tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 41 §1 mom.tjänstemannalagen den 6 augusti 1987 (61/1987) för landskapet Åland som följer:

 

41 §

     Den allmänna avgångsåldern för en tjänsteman är 68 år, om inte en lägre avgångsålder föreskrivits särskilt.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen bereder sådana ändringar av landskapslagen om pension för lagtingsmän att sättet att beräkna lagtingsledamöternas pensionsgrundande arvoden jämställs med de reformer som införts i övrig pensionslagstiftning. I sammanhanget utreder landskapsregeringen också effekterna av och förutsättningarna för ett gemensamt pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen.

 

 

Mariehamn den 11 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson