Lagutskottets betänkande 1/2006-2007

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Utvidgad kommunal rösträtt och valbarhet för personer utan hembygdsrätt

·      Landskapsregeringens framställning nr 20/2005-2006

·      Lagmotion nr 2/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Landskapsregeringens framställning. 1

Lagmotion nr 2/2004-2005. 2

Lagstiftningsordningen. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av den särskilda landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt samt vissa följdändringar i kommunallagen. Det gällande kravet på bosättning i landskapet föreslås sänkt från tre år närmast före valåret till ett år före valdagen. Motsvarande ändring föreslås även vad gäller rätten att delta i rådgivande kommunala folkomröstningar.

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. lagmotion nr 1/2004-2005 föreslås en ändring av kvalifikationstiden för dem som inte har åländsk hembygdsrätt vad gäller rösträtt och valbarhet i kommunalval. Enligt motionärernas förslag skulle den som sedan den 1 januari valåret utan avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun ha rösträtt och valbarhet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen antas i enlighet med landskapsregeringens förslag. Utskottet har lagt framställningen till grund för behandlingen och föreslår att det i lagmotionen ingående lagförslaget förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens framställning

 

Utskottet noterar att lagtinget i samband med att en helt ny kommunallag för Åland antogs år 1997 samtidigt stiftade en särskild landskapslag om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt. Den särskilda landskapslagen föranleddes av bestämmelserna i 9 respektive 67 § självstyrelselagen. Enligt 9 § krävs för deltagande i val till kommunernas fullmäktige innehav av åländsk hembygdsrätt. Enligt 67 § kan dock också andra personer än sådana som innehar hembygdsrätt medges kommunal rösträtt under de förutsättningar som anges i landskapslag. Beslut om en sådan landskapslag skall dock fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. De nya bestämmelserna tillämpades första gången vid kommunalvalet år 1999. Redan vid valen år 1995 hade den dåvarande kommunallagen ändrats så att s.k. nordisk kommunal rösträtt hade införts.

     Lagutskottet konstaterade i sitt betänkande nr 8/1996-97 att förslaget om en kvalifikationstid om tre år kunde anses falla inom ramen för EG-rätten med beaktande av direktivet 94/80/EG och förklaring 32 i Finlands anslutningsavtal med EU. På basis av den utredning utskottet erhållit ser utskottet ur EG-rättslig synvinkel inte några hinder för att det också framdeles tillämpas en ordning med en viss kvalifikationstid för rösträtt och valbarhet i kommunalval i fråga om personer som saknar åländsk hembygdsrätt.

     I framställningens allmänna motivering redogör landskapsregeringen i avsnitt 4 för bestämmelserna i riket, Sverige och Danmark. Utskottet har härutöver inhämtat vilka regler som tillämpas i de övriga autonomierna i Norden, Färöarna och Grönland vilka inte inkluderas i Danmarks medlemskap i EU. På Färöarna gäller inte något krav på kvalifikationstid för danska medborgare (inkl. grönländare och återflyttande färingar). Övriga nordiska medborgare erhåller rösträtt och valbarhet efter tre år och denna bestämmelse kommer att utvidgas till att gälla också övriga utländska medborgare. På Grönland  gäller för danska medborgare ett krav på sex månaders bosättning före valet. För övriga medborgare gäller ett krav på tre års bosättning i Danmark, varav minst sex månader före valet på Grönland.

     Utskottet delar landskapsregeringens motiveringar för en sänkning av kvalifikationstiden. I praktiken är kvalifikationstiden enligt gällande lagstiftning nästan fyra år i och med att kommunalvalen förrättas i oktober månad. Den föreslagna kvalifikationstiden, som innebär krav på ett års bosättning före valdagen, är enligt utskottets åsikt ändamålsenlig och motiverad ur självstyrelsepolitisk synvinkel och med tanke på de inflyttades integrering i sina hemkommuner i landskapet.

     Av nämnda orsaker föreslår utskottet att landskapsregeringens förslag antas i enlighet med framställningen.

 

Lagmotion nr 2/2004-2005

 

I lagmotionen föreslås att 1 § landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt utformas på samma sätt som i landskapsregeringens framställning, dock så att kvalifikationstiden för rösträtt och valbarhet skulle vara något kortare i och med att den som sedan den 1 januari valåret haft en kommun i landskapet som sin hemkommun skulle vara röstberättigad och valbar i kommunalval.

     Utskottet har lagt landskapsregeringens framställning till grund för sin behandling och föreslår därför att det i lagmotionen ingående lagförslaget förkastas.

 

Lagstiftningsordningen

 

Som framgått ovan skall lagtingets beslut angående det första lagförslaget i enlighet med 67 § självstyrelselagen fattas med en majoritet om två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 september 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. Lagmotionen nr 2/2004-2005 remitterades till utskottet den 2 mars 2005. Utskottet har med stöd av 23 § 2 mom. arbetsordningen behandlat motionen tillsammans med framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg och lagberedaren Diana Mörn.

     I  ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson, ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson (vardera delvis) och Gun-Mari Lindholm samt ersättaren Torbjörn Eliasson (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående två lagförslagen utan ändringar samt

 

att lagtinget förkastar det i lagmotion nr 2/2004-2005 ingående lagförslaget.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 november 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson