Lagutskottets betänkande 10/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-05-16

LU1019992000

 

 

 

 

 

 


Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande gällande

Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 15/1999-2000

 

Innehåll

Sammanfattning. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår i framställningen två ändringar av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. För ambulanser föreslås en årlig kontrollbesiktningsskyldighet. Som ambulanser används i dag huvudsakligen personbilar  inregistrerade för privattrafik, för vilka lindrigare besiktningsregler gäller. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv. Vidare föreslås att registreringsskyltarna på traktorer och motorredskap även skall kunna placeras baktill på fordonet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget med vissa lagtekniska ändringsförslag. Utskottet föreslår vidare att också polisbilar i utryckningsuppdrag skall genomgå en årlig besiktning.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet finner de i framställningen ingående förslagen behövliga och ändamålsenliga och tillstyrker därför att de antas med vissa ändringar av lagteknisk natur.

     Det aktuella EG-direktivet kräver inte att polisens utryckningsfordon genomgår en årlig kontrollbesiktning på samma sätt som ambulanser. Direktivet ger medlemsstaterna rätt att  ha avvikande bestämmelser beträffande fordon som tillhör försvaret, ordningsmakten och brandförsvaret. Utskottet  konstaterar att polisens utryckningsfordon körs betydligt mera än bland annat ambulanser, ofta under påfrestande förhållanden och av många olika förare. Både ur allmän trafiksäkerhetssynpunkt och med tanke på arbetarskyddet är det viktigt att dessa fordon är i tekniskt fullgott skick. Utskottet föreslår därför ett tillägg till  11 ' 3 mom. enligt vilket också personbilar som används som utryckningsfordon av polisen undantas från de lindrigare besiktningskraven. Utryckningsfordon definieras i 2a ' vägtrafiklagen (27/83) som ett motorfordon som är särskilt utrustat med ljus- och ljudsignaler.

     Under ärendets behandling har utskottet vidare erfarit att bestämmelserna i lagens 30 ' om avregistrering av fordon kan behöva kompletteras vad avser fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte avhämtats inom viss tid. Då denna fråga inte aktualiserats i den föreliggande framställningen utgår utskottet från att landskapsstyrelsen utarbetar förslag till sådana och eventuella andra nödvändiga ändringar av lagen och återkommer till lagtinget med dem.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört trafikinspektören Ulf Lillie.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland och Karlström.

 


till innehåll


Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar det i framställningen ingående  lagförslaget med följande ändringar:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut  ändras 11 ' 2 och 3 mom. och 32 ' 1 mom. c punkten  (uteslutning) landskapslagen den 2 april 1993 om besiktning och registrering av fordon (19/1993), av dessa lagrum 11 ' 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 12 mars 1998 (23/1998), som följer:

 

11 §

Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Nyregistrerad person- eller paketbil inregistrerad för privat bruk, med undantag för ambulans och polisens utryckningsfordon, behöver inte kontrollbesiktigas under de första två åren efter det år då fordonet togs i bruk.

     Personbil i privat bruk, med undantag för ambulans och polisens utryckningsfordon, behöver inte heller kontroll­besiktigas under det fjärde året efter det år bilen för första gången togs i bruk.

- - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Registreringsskyltarnas placering och skadad eller förlorad skylt

     Registreringsskyltarna skall fästas på lämplig plats på fordonet,

- - - - - - - - - - - - - - - -

     c) på traktor och motorredskap framtill eller baktill och

- - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

 

Mariehamn den 16 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson