Lagutskottets betänkande 10/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-05-10

LU1020002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik

·       Republikens presidents framställning nr 6/2000-2001

 

Innehåll

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Den i republikens presidents framställning berörda överenskommelsen utgör ett tillägg till konventionen om vägtrafik från år 1968. De ändringar och tillägg som nu har överenskommits är avsedda att uppdatera de krav som gäller buller och utsläpp. Bland annat skall tunga nyttofordon (bussar och lastbilar) som godkänts för internationell trafik och som används inom ECE:s område uppfylla gällande E-reglementen om buller och utsläpp. För tunga nyttofordon kommer framdeles också att krävas internationella besiktningsintyg över periodisk besiktning enligt närmare bestämmelser i överenskommelsen.

     Ändringarna syftar till att uppnå en högre nivå på miljöskyddet inom de fördragsslutande staterna.

     Utskottet konstaterar att i landskapet tillämpas blankettbestämmelser i fråga om fordons konstruktion och utrustning. Detta följer av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning (104/1993). Rikets bestämmelser tillämpas sålunda även i landskapet till den del nämnda landskapsförordning inte innehåller några avvikelser.

     Rikets lagstiftning om fordons konstruktion och utrustning kan komma att ändras som en följd av de nu aktuella ändringarna av och tilläggen till konventionen om vägtrafik.  I och med blankettförordningen kommer dessa ändrade bestämmelser att bli tillämpliga även i landskapet.  Ett bifall till förordningen kommer därför enligt vad utskottet inhämtat inte att kräva några särskilda uppföljande lagstiftningsåtgärder i landskapet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 maj  2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson och Salmén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 10 maj 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson