Lagutskottets betänkande 10/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av den europeiska landskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 6/2004-2005

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska landskapskonventionen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den europeiska landskapskonventionen har beretts inom Europarådet och undertecknades i Florens i oktober 2000. Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap och att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor.

     Utskottet har konstaterat att konventionen på ett allmänt plan framhåller landskapets betydelse i fråga om livskvalitet samt natur-, miljö- och kulturvärden. Enligt utskottets bedömning kräver ett bifall till konventionen inte några lagstiftningsåtgärder.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen vid två tillfällen, i september 2000 och i juni 2004, yttrat sig till riksmyndigheterna med anledning av konventionen och härvid inte sett några hinder för att landskapet skulle omfatta den. I regeringspropositionen som åtföljer presidentens framställning ingår en redogörelse för landskapets behörighet inom de aktuella områdena.

     Med beaktande av det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2005 inbegärt lagtingets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 september 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson