Lagutskottets betänkande 10/2006-2007

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

·      Landskapsregeringens framställning nr 8/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 4

1. Landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen  4

2. Landskapslag om datainspektionen. 4

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 4

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister 4

5. Landskapslag om ändring av statistiklagen för landskapet Åland. 4

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 5

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Syftet är att skydda individen mot att personuppgifter används på ett kränkande sätt. Lagen syftar även till att främja utvecklandet och iakttagandet av god informationshantering inom de myndigheter som berörs av lagstiftningen. Lagförslaget innebär att EG-direktivet 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter införlivas i landskapslagstiftningen. Lagförslaget följer i huvudsak direktivets text och struktur.

     Lagförslaget omfattar den behandling av personuppgifter som sker inom landskapets myndigheter och inom de kommunala myndigheterna. För Ålands polismyndighet finns särskilda bestämmelser.

     I framställningen ingår även ett förslag till inrättande av en ny myndighet kallad datainspektionen. Inrättande av en tillsynsmyndighet innebär att EG-direktivets krav på en fullständigt oberoende tillsynsmyndighet tillgodoses.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen antas med vissa mindre ändringar av framför allt språklig och lagteknisk natur. Utskottet föreslår dessutom att ett sjätte lagförslag fogas till de fem förslag som ingår i landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Syfte

Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter införlivas i landskapslagstiftningen. Genom denna åtgärd tryggas den enskildes fri- och rättigheter samtidigt som harmoniseringen av lagstiftningen ger garantier för en fri rörlighet för personuppgifter mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen på det sätt direktivet förutsätter.

 

Bakgrund

Lagutskottet behandlade i sitt betänkande nr 8/1998-99 landskapsstyrelsens framställning nr 4/1998-99 med förslag till ändrad personregisterlagstiftning. I den reformen genomfördes framför allt en klarare och enhetligare reglering av polisens personregister. I detta sammanhang hänvisade lagutskottet i sitt betänkande till ovan berörda direktiv och konstaterade att beredningen inom landskapsstyrelsen inletts i syfte att implementera direktivet i åländsk lagstiftning. Utskottet utgick därför våren 1999 från att landskapsstyrelsen återkommer till lagtinget med förslag som  syftar till att reglera personregisterhanteringen inom landskaps- och kommunsektorn utgående från EG-direktivets krav.

     En tidigare framställning i ärendet (nr 18/2002-2003) hann inte slutbehandlas under den föregående lagtingsperioden på grund av nyval till lagtinget, varför förslaget förföll. Den nu föreliggande framställningen överensstämmer i huvudsak med den framställning som inte hann slutbehandlas år 2003.

     Bestämmelser om personuppgifter och personregister som förs inom landskaps- och kommunalförvaltningen finns för närvarande i 3a kapitlet landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. I kapitlet ingår fyra paragrafer som fogades till lagen år 1991 (1991/58). Dessa bestämmelser är alltför knapphändiga och bristfälliga för att uppfylla såväl EG-direktivets krav som bestämmelserna i 10 § 1 mom. grundlagen enligt vilket skyddet för personuppgifter skall regleras närmare i lag. Lagutskottet konstaterar sålunda att det finns ett uppenbart behov av en lagstiftning av den nu föreslagna modellen. Förslaget motsvarar därigenom även de förväntningar som lagtinget uttryckte vid behandlingen våren 1999 av de då aktuella förslagen till ändrad personregisterlagstiftning.

 

Lagstiftningsbehörighet

Lagtingets lagstiftningsbehörighet inom området för personregister granskades vid tillkomsten av det nya 3a kap. i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet och en blankettlag om personregister år 1991. Samma bedömningar låg till grund för de ändringar i lagstiftningen som genomfördes år 1999 (ÅFS 1999:50). I landskapsregeringens föreliggande framställning ingår en närmare bedömning av lagstiftningsbehörigheten som utskottet tagit del av och omfattar.

     Utskottet konstaterar att behörighetsbedömningen också skall ses i relation till den nya grundlagen. Till rikets lagstiftningsbehörighet hör stiftande av grundlag och avvikelse från grundlag. I andra kapitlet grundlagen finns bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna. I detta kapitel ingår bl.a. 10 § 1 mom. som stadgar att skyddet för personuppgifter skall regleras i lag. Detta krav har ansetts innebära att vissa grundläggande bestämmelser skall, vad gäller skyddet för personuppgifter, regleras i lag, såsom syftet med registreringen, de registrerade uppgifternas innehåll, ändamålet för vilka uppgifterna får användas samt deras förvaringstider och den registrerades rättsskydd. På alla dessa punkter motsvarar landskapsregeringens framställning enligt utskottets granskning och bedömning grundlagens krav om vilka bestämmelser som skall anges på lagnivå.

 

Direktivet och behovet av information och rådgivning

Förslaget till landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen följer till sin struktur och till sin språkliga utformning till stora delar direktivets text. Lagtexten är komplicerad med ett betydande inslag av teknisk terminologi. Detta är delvis en följd av tekniken att tämligen troget följa direktivets ordalydelse. Detta förfaringssätt garanterar att risken för bristfällig implementering minskar. Utskottet konstaterar dock att den valda lagstiftningstekniken förutsätter att tillräckliga resurser anslås för utbildning av de myndigheter och organisationer som berörs av lagen och att information och rådgivning i lätt förståelig form kommer att behövas i betydande utsträckning. Det blir därför enligt utskottets åsikt en viktig uppgift för den föreslagna myndigheten datainspektionen att förutom den egentliga tillsynen även kunna ge upplysning och råd om lagstiftningens innebörd och tillämpning. I detta avseende är det viktigt att den nya myndigheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt.

 

Tillsynsmyndighet

I förslaget till landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen ingår ett kapitel om tillsynen över lagen. Enligt förslaget skall för uppgiften inrättas en särskild myndighet, kallad Datainspektionen. På det sättet avser landskapsregeringen att tillgodose direktivets krav i dess artikel 28 om att varje medlemsstat skall tillse att det utses en eller flera myndigheter för att övervaka den lagstiftning som antas till följd av direktivet och att dessa myndigheter fullständigt oberoende skall utöva sina uppgifter. Visserligen har lagutskottet i sitt betänkande nr 8/1998-99 intagit ståndpunkten att riksmyndigheterna (dataombudsmannen och datasekretessnämnden) genom bestämmelse i överenskommelseförordning skulle kunna utöva tillsynen över personuppgiftslagstiftningen även till de delar som underlyder landskapets behörighet med "beaktande av personuppgiftslagstiftningens blandade natur och betydelsen av ett enhetligt förfarande". Någon sådan överenskommelseförordning har dock inte utfärdats och tillsynen enligt gällande lagstiftning ankommer därför på landskapsregeringen. Landskapsregeringen gör nu bedömningen att en särskild tillsynsmyndighet bör inrättas. Utskottet delar den bedömningen  men konstaterar att särskilda krav på sakkunskap, på grund av lagstiftningens och förvaltningsområdets komplexitet, kommer att ställas på en sådan liten specialmyndighet. Till saken hör dessutom att rikets myndigheter har befogenheten att utöva tillsyn över personregister som upprätthålls inom sektorer som ligger utanför lagtingets lagstiftningsbehörighet. Det finns därför enligt utskottets åsikt orsak att inför ikraftträdandet av den nya lagstiftningen granska vilka möjligheter den planerade åländska myndigheten har att samarbeta med motsvarande myndigheter utanför landskapet.

 

Slutsatser

Med beaktande av det anförda och med hänvisning till den motivering som ingår i landskapsregeringens framställning finner utskottet den föreslagna lagstiftningen nödvändig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker att lagförslagen antas med vissa mindre ändringar av närmast teknisk och språklig natur. Utskottet föreslår dessutom att vissa följdändringar ytterligare införs i blankettlagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om socialvård. Förslaget skulle utgöra ett sjätte lagförslag.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

 

1 § Utskottet föreslår i förtydligande syfte att förslagets 3 mom. uppdelas i två separata moment. Utskottet föreslår inte några ändringar i ordalydelsen.

 

7 § I paragrafens 1 mom. 1 punkten används uttrycket "ras eller etniskt ursprung" som ett av de fall där s.k. känsliga personuppgifter inte får behandlas. Utskottet föreslår att uttrycket utbyts mot "etnisk tillhörighet". Ändringsförslaget motsvarar den terminologi som lagtinget gick in för vid behandlingen av lagstiftningspaketet mot diskriminering (FR nr10/2004-2005 och  lagutskottets betänkande nr 9/2004-2005).

 

12 och 14 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

17 § Utskottet föreslår att 1 och 2 mom. sammanförs till ett gemensamt moment. Möjligheten till omprövning föreslås utgå ur lagtexten i konformitet med ett motsvarande förslag som ingår i landskapsregeringens framställning till ny förvaltningslag för landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

21 § I paragrafen hänvisas till vad som är föreskrivet i arkivlagstiftningen om säkerheten vid behandling av personuppgifter. Utskottet konstaterar att efter det framställningen överlämnades till lagtinget har en ny arkivlag (2004:13) för landskapet Åland antagits av lagtinget.

 

27 och 28 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

29 § Ändringsförslaget motsvarar den terminologi i 6 § som det hänvisas till.

 

31 § Ändringsförslaget är av språklig natur.

 

2. Landskapslag om datainspektionen

 

2, 3, 5, 6 och 8 §§ Ändringsförslagen är av språklig och förtydligande natur.

 

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister

 

5. Landskapslag om ändring av statistiklagen för landskapet Åland

 

Lagförslagens ingresser  föreslås ändrade i enlighet med den praxis som numera tillämpas för utformande av ingresserna.

 

Det fjärde lagförslagets rubrik har ändrats genom ÅFS 2006/29, vilket utskottet har beaktat.

 

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

Utskottet föreslår att ett nytt sjätte lagförslag antas av lagtinget. Utskottet har under behandlingen uppmärksamgjorts på att en följdändring även behöver göras i blankettlagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar som socialvård. Ändringsförslaget innebär att lagtexten i 2c § anpassas till den nya personregisterlagstiftningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 mars 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört förvaltningschefen Arne Selander, lagberedaren Hans Selander, IT-chefen Ronny Lundström, landskapsarkivarien Håkan Axelsson och VD för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt medlemmarna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

     Ordföranden Roger Eriksson har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 kap.

Inledande bestämmelser

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     Om det i en annan lag finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla.

     Denna lag tillämpas inte på Ålands polismyndighets personregister.

 

2 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 kap.

Allmänna bestämmelser för behandlingen av personuppgifter

 

3 - 6 §§

     (Lika som i framställningen).

 

3 kap.

Känsliga personuppgifter

 

7 §

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

     Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar

     1) etnisk tillhörighet,

     2) politiska åsikter,

     3) religiös eller filosofisk övertygelse,

     4) en brottslig gärning eller ett straff eller någon annan påföljd för ett brott eller

     5) medlemskap i fackförening

samt uppgifter som rör

     6) hälsa eller sexualliv eller

     7) någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon beviljats.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

8 - 10 §§

     (Lika som i framställningen).

 

4 kap.

Information till den registrerade

 

11 §

     (Lika som i framställningen).

 

12 §

Informationsplikt när uppgifter samlas in från någon annan än den registrerade

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Information enligt 1 mom. behöver inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till eller om det inte är nödvändigt att informera med tanke på den allmänna ordningen och säkerheten, för en tillsynsuppgift som hänför sig till beskattningen och den offentliga ekonomin, för att förebygga och utreda brott eller om det finns bestämmelser om registrering eller utlämning av personuppgifterna i lag.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

13 §

     (Lika som i framställningen).

 

14 §

Ansökan om information

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     Om den registeransvarige vägrar lämna information enligt 13 §, skall sökanden erhålla ett skriftligt intyg om detta. I intyget skall även nämnas orsaken till att insynen förvägrats. Har den registeransvarige inte givit ett skriftligt svar tre månader efter det att ansökan gjordes, jämställs detta med en vägran att lämna ut information. Den registrerade kan, om han eller hon förvägras rätt till information, begära att tillsynsmyndigheten prövar ärendet. Om tillsynsmyndigheten beslutar att den registrerades rätt till insyn skall tillgodoses, kan beslutet förenas med vite.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

15 och 16 §§

     (Lika som i framställningen).

 

17 §

Automatiserade beslut

     (Uteslutning) Ett beslut som har rättsliga följder för den registrerade eller annars har märkbara verkningar för honom eller henne och som grundas enbart på automatiserad behandling av sådana personuppgifter som är avsedda att bedöma egenskaper hos personen (uteslutning) får fattas endast

     1) om det sker som ett led i ingåendet eller fullgörandet av ett avtal, förutsatt att den registrerades begäran om ingående eller fullgörande av avtalet uppfylls genom beslutet eller att det vidtas lämpliga åtgärder för att skydda hans eller hennes berättigade intressen eller

     2) om förfarandet regleras i lag.

     (2 mom. lika som framställningens 3 mom.)

 

5 kap.

Säkerhet och sekretess vid behandling

 

18 - 21 §§

     (Lika som i framställningen).

 

6 kap.

Anmälan till tillsynsmyndigheten

 

22 och 23 §§

     (Lika som i framställningen).

 

7 kap.

Överföring av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

24 och 25 §§

     (Lika som i framställningen).

 

8 kap.

Tillsyn

 

26 §

     (Lika som i framställningen).

 

27 §

Tillsynsmyndighetens befogenheter

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Tillsynsmyndigheten har tillträde till lokaler som omfattas av hemfriden endast om det finns specificerade skäl att misstänka att brott har skett eller kommer att ske mot bestämmelserna om behandling av personuppgifter. Vid en inspektion skall tillsynsmyndigheten se till att den registeransvarige förorsakas så ringa olägenhet och kostnader som möjligt.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

28 §

Olaglig behandling av personuppgifter

     Konstaterar tillsynsmyndigheten att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. Går det inte att få rättelse på något annat sätt eller är saken brådskande, får myndigheten förbjuda den registeransvarige att fortsätta att behandla personuppgifterna och, om behandlingen väsentligen äventyrar den registrerades integritetsskydd, besluta att verksamheten skall upphöra.

 

 

9 kap.

Straffbestämmelser

 

29 §

Personregisterförseelse

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

     a) försummar att iaktta vad som bestäms om angivna ändamål med behandlingen av personuppgifter i 3 § 1 mom. 3 punkten, registerbeskrivning i 5 §, den registrerades rätt att motsätta sig fortsatt behandling av personuppgifter i 6 §, lämnande av information till den registrerade i 4 kap., rättelse i 16 § eller om anmälningar till tillsynsmyndigheten enligt 6 kap.,

     b) lämnar felaktig eller vilseledande information till tillsynsmyndigheten i ett ärende som gäller behandling av personuppgifter, eller

     c) bryter mot aktivitetskraven enligt 3 § 1 mom. 8 och 9 punkten och mot bestämmelserna om säkerhet vid behandling av personuppgifter enligt 18 §

     och därmed äventyrar den registrerades integritet eller rättigheter skall för personregisterförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

30 §

     (Lika som i framställningen).

 

31 §

Brott mot tystnadsplikt

     Den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 20 § skall för brott mot tystnadsplikt enligt landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen dömas till böter eller fängelse högst ett år, om inte strängare straff för gärningen bestäms i någon annan lag.

 

32 §

     (Lika som i framställningen).

 

10 kap.

Särskilda bestämmelser

 

33 - 36§§

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om Datainspektionen

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

Organisation

     (1 - 3 mom. lika som i framställningen).

     Behörig att anställas som chef för Datainspektionen är den som har en vid juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt god förtrogenhet med datasekretessfrågor. Behörighetskraven för andra tjänster vid Datainspektionen bestäms av Datainspektionen.

     (5 mom. lika som i framställningen).

 

3 §

Behandling av ärenden

     Chefen för Datainspektionen avgör de ärenden i vilka beslut fattas av Datainspektionen. Genom bestämmelse i arbetsordning kan chefen för Datainspektionen överföra beslutanderätten på en annan tjänsteman. (Uteslutning).

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

4 §

     (Lika som i framställningen).

 

5 §

Verksamhetsberättelse

     Datainspektionen skall årligen över sin verksamhet upprätta en berättelse som skall tillställas landskapsregeringen.

 

6 §

Avgifter

     Datainspektionen beslutar med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (1993:27) bestäms i fråga om offentligrättsliga prestationer om de avgifter som skall uppbäras för verksamheten.

 

7 §

     (Lika som i framställningen).

 

8 §

Företrädande av landskapet

     Datainspektionen kärar och svarar för landskapet samt bevakar myndighetens intressen vid domstolar och andra myndigheter i angelägenheter som hör samman med inspektionens administrativa uppgifter.

 

9 -11 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 15b och 15c §§ landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet (uteslutning), sådana de lyder i landskapslagen (1991/58),

     ändras 15a §, sådan den lyder i landskapslagen 1991/58 samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

    

15a §

     (Lika som i framställningen)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om person
uppgifter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter, sådant det lyder i landskapslagen 2000/54, samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" med "landskapsregeringen" som följer:

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

_________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av statistiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § samt 19 § 2 och 3 mom. statistiklagen (1994:42) för landskapet Åland samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

    

3 och 19 §§

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

Utskottet föreslår vidare

att lagtinget antar ett sjätte lagförslag av följande lydelse:

 

6.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2c § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagen 2003/79, samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

-------------------------------------------------------------------------------------------

     3) Hänvisningen i lagens 13 § 1 mom. till personuppgiftslagen (FFS 523/1999), om i vilken i personuppgiftslagen avsedd registeransvarigs personregister uppgifter kommer att registreras, skall i landskapet avse landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter samt landskapslagen (  :  ) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

_______________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 20 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 


Reservation

 

 

Härmed reserverar jag mig mot lagutskottets beslut att föreslå antagandet av det framställning  nr 8/2003-2004, ingående förslaget till landskapslag om Datainspektionen.

 

Jag anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att grunda en helt ny myndighet. Förslaget tar sikte på de områden som lyder under landskapets behörighet, inom största delen av den privata sektorn och inom statsförvaltningen har riket behörighet. Vi har alltså redan nu två parallella system på Åland och att grunda ännu en myndighet inom vårt behörighetsområde kan inte försvaras ur ekonomisk synpunkt.

 

Dataombudsmannen har den omfattande kompetens som behövs och dessutom har dataombudsmannen en datasekretessnämnd till sin hjälp, som ger utlåtande i vissa principiellt viktiga frågor samt utövar egen beslutanderätt i en del frågor. Allt detta saknas i lagförslaget om Datainspektionen. Ålänningarna bör ha rätt till minst samma service som övriga medborgare i landet.

 

Man bör även beakta att mycket av lagstiftningen regleras genom EU-direktiv varvid behovet av egna lösningar är minimalt. Språket är redan skyddat och i en överenskommelseförordning kan denna rättighet stärkas.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag att lagtinget förkastar det i framställning nr. 8/2003-2004, ingående andra lagförslaget.

 

 

 

Mariehamn  den  28 mars 2007

 

 

 

 

Roger Eriksson