Lagutskottets betänkande 10/2009-2010

Tillhör ärendet: Ny officiell flaggdag
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny officiell flaggdag

·      Hemställningsmotion nr 12/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Danne Sundmans hemställningsmotion föreslås att landskapsregeringen inför en ny officiell flaggdag den 20 augusti.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

I motionen föreslås att en ny officiell flaggdag ska införas för den 20 augusti i syfte att manifestera samhörigheten med Sverige. Den 20 augusti är ett märkesdatum med anledning av att det år 1917 samma dag hölls ett möte på Ålands folkhögskola vilket gav upphov till det som sedermera kallats Ålandsrörelsen.

     Enligt landskapslagen om Ålands flagga finns tre officiella flaggdagar, dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering den 30 mars, Ålands flaggas dag den sista söndagen i april och självstyrelsedagen den 9 juni. Speciellt de två sistnämnda dagarna är starkt rotade i allmänhetens medvetande.

     Enligt utskottets mening är det viktigt att uppmärksamma betydelsefulla händelser för att levandegöra den åländska historien. Utskottet förhåller sig dock restriktivt till att nya flaggdagar inrättas och föreslår därför att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landshövding Peter Lindbäck, lagberedningschefen Lars Karlsson och förvaltningschefen Arne Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 12/2007-2008.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson