Lagutskottets betänkande 11/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-05-10

LU1120002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

·       Republikens presidents framställning nr 7/2000-2001

 

Innehåll

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Den i presidentens framställning avsedda överenskommelsen har beretts vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE). Syftet med överenskommelsen är att alla motorfordon och släpvagnar till dem skall genomgå periodiska besiktningar på enhetliga villkor. Besiktningsintyg som utfärdats av en fördragsslutande part skall vara erkända även inom en annan fördragsslutande parts territorium. Syftet är att uppnå en högre säkerhets- och miljöskyddsnivå i de fördragsslutande staterna.

     Enligt vad utskottet inhämtat innehåller överenskommelsen inga detaljerade materiella  bestämmelser om besiktning utan närmast juridiska ramar för utvecklandet av enhetliga besiktningar. Avsikten är inte att ändra grunderna för det besiktningssystem som tillämpas på Åland och i landet i övrigt. Besiktning av fordon sker i landskapet i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/1993). I lagen ingår bl.a. bestämmelser om kontrollbesiktning som innebär att fordon med vissa i lagen bestämda intervaller genom yttre granskning och genom provkörning skall genomgå en kontroll av att fordonet och dess utrustning är i trafiksäkert skick och i övrigt motsvarar gällande bestämmelser. Bestämmelser om de krav som ställs på fordon finns i landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning (104/1993) som huvudsakligen är en s.k. blankettförordning, enligt vilken viss rikslagstiftning tillämpas även på Åland. Den föreliggande överenskommelsen innehåller enligt vad utskottet inhämtat inte bestämmelser som strider mot denna lagstiftning.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 maj  2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson och Salmén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda överens-kommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 10 maj 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson