Lagutskottets betänkande 11/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av blankettlagen om statens pensioner

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 19/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

I framställningen konstateras att det i riket från och med år 2004 införs bestämmelser som medför att ett s.k. gemensamt arrangemang med sista pensionsanstalt tas i bruk både inom den privata och den offentliga sektorns pensionssystem. Den pensionsanstalt som sist har anordnat pensionsskydd för en pensionssökande skall ensam betala ut pensionen och sköta övriga uppgifter i anslutning till pensionsskyddet. Pensionslagstiftningen för landskapets anställda är en blankettlagstiftning enligt vilken bl.a. rikslagen om statens pensioner tillämpas i landskapet. Landskapsstyrelsen föreslår att lagen ändras så att de ändringar i rikslagen som gäller systemet med sista pensionsanstalt inte skall tillämpas i landskapet. I lagförslaget ingår också förslag om att en rikslag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem görs tillämplig i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns med några mindre tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker på basis av de motiveringar landskapsstyrelsen anför att landskapsstyrelsen i egenskap av pensionsanstalt inte skulle komma att omfattas av den s.k. VILMA-reformen. Enligt vad utskottet erfarit kommer detta inte att på något sätt negativt påverka pensionstagarnas situation. De fördelar VILMA-reformen medför har i första hand betydelse för det privata pensionssystemet och berör i mindre grad det offentliga systemet. Utskottet tillstyrker också att den i lagförslagets 1 § 1 mom. 11 punkten avsedda rikslagen bringas i kraft i landskapet.

     Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre preciseringar av lagteknisk natur. Utskottet noterar att några ändringar i fråga om ordalydelse eller sakinnehåll inte föreslås i 1 § 1 mom. 8-10 punkten utan att dessa punkter tagits med i lagtexten endast av lagtekniska orsaker.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 april 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, viceordföranden Fredrik Lindqvist samt medlemmarna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. 8, 9 och 10 punkten samt 4 § 3 punkten landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997), av dessa lagrum 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten samt 4 § 3 punkten sådana de lyder i landskapslagen den 25 juni 1998 (63/1998) och 1 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 6 februari 2003 (10/2003), samt

     fogas till lagens 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna den 25 juni 1998 (uteslutning) och den 6 februari 2003 (uteslutning) en ny 11 punkt och till lagens 4 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 juni 1998 (uteslutning) en ny 5 punkt som följer:

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

4 §

Generella avvikelser

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) 3 § 3 mom., 3a §, 3b § 4 mom., 14 § 5 mom., 16b §, 23 § 1-2 och 5 mom., 23b § 5-8 mom., 25 § 3 mom. samt 25a § 2 mom. lagen om statens pensioner skall inte tillämpas i landskapet, (uteslutning)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) i landskapet tillämpas inte 15 § 5 mom. lagen om statens pensioner till den del det däri stadgas att vad som i momentet bestäms om pensionens engångsbetalning tillämpas på det sammanlagda beloppet av de pensioner som ingår i den sista pensionsanstaltens beslutssammanställning enligt 3a § 1 och 2 mom.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 april 2003

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson