Lagutskottets betänkande 11/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

·      Republikens presidents framställning nr 11/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagtinget lämnade den 22 december 2003 sitt bifall till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (RP nr 4/2003-2004 och LU 7/2003-2004). På basis av konventionen har flera olika protokoll utarbetats som mera i detalj reglerar frågor som berörs av konventionen.

     Det föreliggande protokollet, som ingicks år 1999, tar i första hand sikte på luftvården, som närmast är att hänföra till rättsområdet miljövård. Enligt 18 § 10) punkten självstyrelselagen har lagtinget lagstiftningsbehörighet på detta område. Avsikten med protokollet är att begränsa och minska utsläpp av framför allt  svavel, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska föreningar. I detta syfte fastställs utsläppstak för varje land.

     Utskottet konstaterar att vissa utsläpp av de i protokollet berörda ämnena förekommer i landskapet men  i  begränsad utsträckning och då i främsta rummet från trafiken och energiproduktionen.

     EU har utfärdat ett direktiv om nationella utsläppstak för vissa föroreningar (2001/81/EG). Direktivet bygger på bestämmelserna i det föreliggande protokollet. Landskapsstyrelsen har med anledning av direktivet i september 2003 fattat beslut om att "Luftvårdsprogrammet 2010" som godkänts av statsrådet den 26 september 2002 skall följas också i landskapet. Enligt vad utskottet konstaterat kräver ett bifall till den nu aktuella förordningen inte några kompletterande lagstiftningsåtgärder.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 mars 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson