Lagutskottets betänkande 11/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Bifall till lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik samt till förordningarna om ikraftträdande av ändringarna i konventionerna, den europeiska överenskommelsen och i en europeisk överenskommelse som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler samt dess tilläggsprotokoll

·      Republikens presidents framställning nr 5/2004-2005

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till följande lagar och förordningar till de delar berörda konventioner och europeiska överenskommelser faller inom landskapets behörighet:

     1. Lagen om sättande i ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik,

     2. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler,

     3. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik,

     4. Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna,

     5. Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägmärken och signaler och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna,

     6. Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen av ändringarna,

     7. Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler och

     8. Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler.

 

Utskottets synpunkter

 

I republikens presidents framställning och i den proposition nr 55/2005 rd, som finns ansluten till framställningen, behandlas ändringar i konventionen om vägtrafik och konventionen om vägmärken och signaler samt den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik. Dessa konventioner och överenskommelser ingicks redan år 1968 och har ändrats flera gånger. Lagtinget gav senast år 2001 sitt bifall till ett tillägg till konventionen om vägtrafik (RP nr 6/2000-2001 och Lu bet. nr 10/2000-2001).

     Ändringarna kompletterar och preciserar tidigare konventionsbestämmelser om trafikregler och trafikstyrning och berör bl.a. gång-, cykel- och mopedtrafik, samordnade körkort och vissa andra punkter i konventionerna. Konventionen om vägtrafik är en konvention med delad kompetens, vilket innebär att det dels ankommer på medlemsstaterna, dels på Europeiska unionens organ att besluta i frågorna. Syftet med ändringarna är bland annat att förbättra säkerheten i den oskyddade trafiken, inte minst säkerheten för cyklister. I konventionen ingår även bestämmelser som syftar till att förbättra säkerheten i vägtunnlar. Dessa bestämmelser gäller dock tunnlar av sådan omfattning som inte finns varken i landskapet eller i riket.

     Enligt vad utskottet erfarit överensstämmer landskapslagstiftningen redan i många avseenden med de nu aktuella ändringarna i konventionerna. Detta gäller bl.a. bestämmelserna om ändring av färdriktning, stannande och parkering och särskilda regler för cyklister. I den ändring av landskapsförordningen om trafikanvisningar (1986:35), som landskapsregeringen nyligen beslutat om men som ännu inte publicerats, ingår bestämmelser om vägmarkeringar för cykeltrafiken. Frågor som gäller giltighet och erkännande av nationella körkort ingår delvis i gemenskapslagstiftningen och behandlas inom ramen för dem. Ändringen i fråga om erkännande av internationellt körkort torde kräva en ändring av körkortslagen (1991:79).

     I ändringen av konventionen ingår en bestämmelse (artikel 8) om att den nationella lagstiftningen skall innehålla bestämmelser om fordonsförarnas möjligheter att använda telefon. Lagstiftningen skall under alla omständigheter förbjuda förare av motorfordon eller moped att medan fordonet är i rörelse använda telefon som hålls i handen. Också till denna del torde ett bifall till konventionsändringen medföra ett behov att ändra landskapslagstiftningen.

     Utskottet har erfarit att ett förslag till ändring av vägtrafiklagen bereds inom landskapsregeringen och att en framställning i ärendet inom kort kommer att överlämnas till lagtinget. I detta sammanhang beaktas också de nu aktuella konventionsändringarna till de delar de förutsätter lagstiftningsåtgärder.

     Enligt 45 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (1993:19) skall vid internationell vägtrafik på bil finnas i vägtrafikkonventionen förutsatt nationalitetsskylt. Vissa ändringar av teknisk natur angående sådana skyltar ingår i ändringen av konventionen. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen under en längre tid arbetat med frågan om särskilda nationalitetsbeteckningar för Åland. Sålunda har det hittills varit möjligt att införa särskilda beteckningar inom posttrafiken, statistiken och som s.k. toppdomän inom datatrafiken. Utskottet utgår från att arbetet fortsätter med målsättningen att även en särskild nationalitetsskylt för åländska bilar erkänns internationellt.

     I propositionen som bifogats till till presidentens framställning redogörs för behovet av lagtingets bifall. Enligt vad utskottet erfarit har dock landskapsregeringen inte hörts i ärendets beredning. Enligt utskottets åsikt borde landskapsregeringen ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och en kortfattad redogörelse för landskapets behörighet på området ha ingått i propositionen.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsmedlemmen Runar Karlsson och lagberedaren Patrick Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson, ledamoten Dennis Jansson och ersättaren Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna och förordningarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen berörda konventionerna och europeiska överenskommelserna faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 september 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson