Lagutskottets betänkande 11/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck

·      Republikens presidents framställning nr 6/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Konventionens innehåll 1

Frågor rörande behörighet och beredning. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Konventionens innehåll

 

Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck har beretts inom ramen för UNESCO:s verksamhet. 148 stater har anslutit sig till konventionen. EG och dess medlemsstater har deltagit i förhandlingarna om konventionen. Ur EG-rättslig synvinkel är sakinnehållet i konventionen av blandad natur, eftersom den i flera avseenden berör frågor i vilka antingen EG eller dess medlemsstater har exklusiv befogenhet. Den innehåller dessutom bestämmelser i fråga om vilka befogenheten är delad mellan EG och medlemsstaterna.

     Till sitt innehåll formulerar konventionen staternas uppgifter inom kultur och kulturpolitik och utgör en internationell ram för att skydda och främja den kulturella mångfalden. Ett viktigt mål är att främja gränsöverskridande rörlighet för kulturprodukter och -tjänster samt fri- och mångsidig rörlighet för personer. Den definierar vad som kan vara statens uppgift och ansvar inom området för kultur och kulturpolitik.

     Kulturutskottet har på utskottets begäran lämnat ett utlåtande i ärendet. Av utlåtandet framgår att kulturutskottet inte har några invändningar mot konventionens mål och innehåll och att ett godkännande inte innebär några inskränkningar i rätten för landskapet att driva en egen kulturpolitik. Lagutskottet hänvisar i övrigt till kulturutskottets utlåtande.

     Mot bakgrunden av det anförda föreslår utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen lämnar sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet.

 

Frågor rörande behörighet och beredning

 

I utlåtandet till lagutskottet fäster kulturutskottet avseende vid två frågor. Den första gäller den formella behörigheten att rapportera till UNESCO om åtgärder som vidtagits för att skydda och främja mångfalden av kulturella uttryck. Den andra avser samverkan mellan riksmyndigheterna och landskapsregeringen i fråga om beredningen av ärenden som gäller konventioner vilka förutsätter lagtingets bifall.

     Lagutskottet har i ett utlåtande till social- och  miljöutskottet den 18 mars 2003 berört frågan om behörigheten att rapportera om åtgärder till internationella organ eller andra stater. Frågan berördes i samband med ett förslag till landskapslag om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester och lagutskottets utlåtande finns fogat till social- och miljöutskottets betänkande nr 2/2002-2003. I utlåtandet hänvisar lagutskottet till ett avgörande av republikens president år 1998 där en bestämmelse i ett landstingsbeslut om att landskapsregeringen ålades en skyldighet att underrätta EG-kommissionen om vissa åtgärder ansågs utgöra en behörighetsöverskridning. Högsta domstolen hade i sitt utlåtande till presidenten konstaterat att regleringen av sådana frågor är en fråga om förhållandet till utländska makter som enligt 27 § 4 punkten självstyrelselagen hör till rikets behörighetsområde.

     Lagutskottet konstaterar att självstyrelselagen senare kompletterats med en ny 59b § 4 mom., enligt vilket landskapsregeringen har rätt att stå i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission i ärenden som hör till landskapets behörighet och som gäller verkställighet i landskapet av beslut som fattats inom EU. Vad gäller åtgärder inom EU har sålunda landskapsregeringen tillerkänts utvidgad behörighet. Denna behörighet kan dock inte enligt momentets ordalydelse anses omfatta  andra ärenden av mellanstatlig natur än de som hör samman med medlemskapet i EU. Det finns enligt utskottets åsikt orsak att i samband med kommande ändringar av självstyrelselagen utreda huruvida bestämmelsen i 59b § 4 mom. självstyrelselagen kan utvecklas ytterligare.

     I den andra av kulturutskottet aktualiserade frågan, behovet av en beredning från landskapsregeringens sida om vissa internationella avtal som överlämnas till lagtinget för bifall, har lagutskottet tidigare uttalat sig i betänkandena nr 13/2001-2002 och 9/2002-2003. Lagutskottet får i detta sammanhang citera vad det anförde i sitt betänkande nr 9/2002-2003. Utskottet yttrade bl.a. följande:

   "Det finns enligt utskottets åsikt orsak för landskapsstyrelsen att regelmässigt granska hur landskapslagstiftningen förhåller sig till en aktuell konvention i de fall konventionen berör angelägenheter inom landskapets behörighetsområde. För att detta skall kunna ske är det nödvändigt att landskapsstyrelsen får den information om sådana ärenden som självstyrelselagens 58 § förutsätter. Så sker i många fall men inte alltid. Det finns därför enligt utskottet orsak för landskapsstyrelsen att med riksmyndigheterna granska rutinerna för hur 58 § självstyrelselagen tillämpas i praktiken.

   Genom att i ett tidigare skede få del av och innehållsmässigt granska olika för landskapet viktiga  konventionsärenden kan landskapsstyrelsen  bilda sig en uppfattning om vilka åtgärder som kan vara påkallade med anledning av konventionsförslaget. Samtidigt erhåller landskapsstyrelsen ett värdefullt informationsunderlag som också lagtinget kan få tillgång till då ett bifall till konventionen enligt 59 § självstyrelselagen i ett senare skede blir aktuellt. Som situationen är i dag har konventioner som kräver lagtingets bifall endast i undantagsfall genomgått någon beredning i landskapet."

     Utskottet hänvisar till den citerade passusen och konstaterar att riksmyndigheterna i många fall, men långt ifrån alltid,  inbegär utlåtande från landskapsregeringen enligt 58 § självstyrelselagen då ärenden gällande internationella fördrag bereds. Utskottets påpekande från år 2003 är sålunda fortfarande relevant. Enligt vad utskottet erfarit har landskapsregeringen inte beretts tillfälle att yttra sig i det nu aktuella ärendet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 mars 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om kulturutskottets utlåtande i ärendet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

     I ärendes avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 april 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Kulturutskottets utlåtande

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för främjande av mångfalden av kulturella uttryck

·      Republikens presidents framställning nr 6/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Lagutskottet har i brev av den 20 mars 2007 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande över republikens presidents framställning nr 6/2006-2007om bifall till lagen om sättande i kraft av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck. Utskottet får med anledning härav anföra följande.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att konventionen har sitt ursprung i en förklaring om kulturell mångfald som avgavs av UNESCO år 2001. Målet för konventionen är att främja gränsöverskridande rörlighet för kulturprodukter och -tjänster samt fri och mångsidig rörlighet för personer.

     Konventionen om kulturell mångfald bekräftar att staterna har rätt att utforma sin kulturpolitik. Detta innebär enligt utskottets bedömning att ett godkännande av konventionen för landskapets del inte torde innebära inskränkningar i rätten för landskapet att driva en egen kulturpolitik. Konventionen erkänner även att kulturella aktiviteter, varor och tjänster är bärare av identiteter, värderingar och betydelser.

     Utskottet har inga invändningar mot konventionens mål och innehåll. Vid behandlingen av ärendet har det dock uppkommit vissa frågeställningar som rör förhållandena mellan landskapet och riket mot bakgrund av självstyrelselagens behörighetsfördelning enligt vilken kulturpolitiken ankommer på landskapet medan utrikesrelationer hör till rikets behörighet. De skyldigheter som enligt konventionen ankommer på parterna, såsom skyldigheten att vart fjärde år avge rapport till UNESCO enligt artikel 9a, ankommer inte automatiskt på landskapet samtidigt som riket inte har behörighet att rapportera för landskapets del. Frågeställningen kan, enligt utskottets mening, med fördel närmare utredas av lagutskottet eftersom den är av principiellt intresse med tanke på lagtingets godkännande av konventioner.

     Enligt utskottets mening aktualiserar konventionen även den principiella frågan om behovet av en beredning från landskapsregeringens sida av vissa internationella avtal som överlämnas till lagtinget för godkännande. Lagutskottet bör här enligt utskottets mening överväga behovet av ett system för en sådan beredning som kunde resultera i en skrivelse eller ett meddelande från landskapsregeringens sida. Av ett sådant dokument kunde i detta fall framgå bland annat hur rapporteringen enligt konventionen skulle ske för landskapets del.

    

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har den 20 mars 2007 inbegärt kulturutskottets yttrande över presidentframställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell och byråchefen Jan-Ole Lönnblad.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, viceordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 3 april 2007

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson