Lagutskottets betänkande 11/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 8/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att  lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det med Moldavien i april 2008 ingångna avtalet huvudsakligen bygger på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Med beaktande av vad som anförs i propositionen tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Prämaa och finanschefen Dan E. Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt medlemmarna Barbro Sundback, Folke Sjölund och Harry Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 18 september 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson