Lagutskottets betänkande 11/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 9/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden som hör till området för lagstiftningen sådan riksdagen godkänt den träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden som hör till området för lagstiftningen. Genom protokollet ändras den konvention som utarbetades år 1988 av Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) så att dess bestämmelser om utbyte av upplysningar motsvarar den standard som OECD har bestämt. Protokollet möjliggör också att stater som inte tillhör Europarådet eller OECD kan ansluta sig till konventionen.

     Protokollet är inte ännu i kraft. Det är öppet att undertecknas av konventionens signatärstater. Protokollet träder i kraft den första dagen i den månad som följer på utgången av en tidrymd av tre månader efter den dag när

fem parter till konventionen har uttryckt samtycke till att vara bundna av protokollet.

     Utskottet, som inte har några invändningar mot att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet, har nyligen i sitt betänkande över RP8/2010-2011 förslagit att lagtinget ger sitt bifall till ikraftträdandet av lagarna och förordningen om ursprungskonventionen.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 januari 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen sådan riksdagen godkänt den träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 18 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson