Lagutskottets betänkande 12/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-09-14

LU1219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö

·       Republikens presidents framställning nr 7/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö träder i kraft i landskapet Åland till de delar nämnda bilaga faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

I den bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö som  fogats till republikens presidents framställning anges vissa nya regler som införs genom bilagan. Tilläggen avser förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fartyg inklusive fritidsbåtar som är utrustade med toaletter. Dessa fartyg skall utrustas med ett uppsamlingssystem för toalettavlopp och med standardkopplingar för avloppsledningar. Regeln gäller från och med år 2005 för äldre fartyg och från år 2000 för nya fartyg. I en annan regel åläggs fartyg att lämna olika former av avfall från fartyg till särskilda uppsamlingsanläggningar i hamn. Vederbörande myndigheter kan tillåta vissa undantag från den obligatoriska inlämningen av avfall, t.ex. särskilda villkor för exempelvis passagerarfärjor i närtrafik.

     Lagtinget lämnade den 19 april 2000 sitt bifall till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Frågan om förorening från båtar berördes i social-och miljöutskottets utlåtande till lagutskottets betänkande nr 7/1999-2000. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen i ärendets beredningsskede meddelat att man omfattat förslagen till bilaga IV. Utskottet har vidare erfarit att landskapsstyrelsen inlett åtgärder  för att till den del så krävs implementera bestämmelserna i bilaga IV genom landskapslagstiftning.

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Erland och Karlström samt ersättaren Erlandsson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda bilagan i konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 14 september 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson