Lagutskottets betänkande 12/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-09-12

RP1220002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon

·       Republikens presidents framställning nr 8/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Den i presidentens framställning avsedda överenskommelsen har beretts vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE). Överenskommelsen avser att avlägsna tekniska hinder i fråga om motorfordonshandeln och förhindra att nya hinder uppstår. Syftet med förenhetligandet av de tekniska reglerna är att testning och godkännande av fordon skall gälla i alla länder som är anslutna till överenskommelsen. Det övergripande syftet är att härigenom uppnå en bättre nivå i fråga om säkerhet, miljöskydd och energieffektivitet samt att förhindra stölder. Likartade tekniska regler främjar handeln, ger konsumenterna bättre valmöjligheter och håller priserna på en rimlig nivå.

     Enligt vad utskottet inhämtat innehåller överenskommelsen inte några detaljerade materiella bestämmelser beträffande fordons tekniska konstruktion och utrustning. Överenskommelsen utgör närmast den formella grunden för utvecklande av enhetliga tekniska föreskrifter.

     Utskottet konstaterar att bestämmelserna om de krav som ställs på motorfordon i landskapet i huvudsak regleras genom s.k. blankettlagstiftning. Bestämmelserna ingår i landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning (104/1993), vilken anger att viss rikslagstiftning inom området skall tillämpas även på Åland.

     Mot  bakgrund av det anförda finner utskottet inte några hinder för att överenskommelsen blir tillämplig även i landskapet Åland. Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september  2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Perämaa och Salmén samt ersättaren Sjöblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson