Lagutskottets betänkande 12/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Bifall till republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

·      Republikens presidents framställning nr 12/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagtinget lämnade den 22 december 2003 sitt bifall till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (RP nr 4/2003-2004 och LU 7/2003-2004). På basis av konventionen har flera olika protokoll utarbetats som mera i detalj reglerar frågor som berörs av konventionen.

     Det föreliggande protokollet, som ingicks år 1998, tar i första hand sikte på luftvården som närmast är att hänföra till rättsområdet miljövård. Protokollet syftar till att kontrollera och minska utsläppen av tungmetaller, framför allt kadmium, bly och kvicksilver. Utskottet har erfarit att ett EG-direktiv som bygger på protokollet inom kort kommer att utfärdas.

     Enligt vad utskottet inhämtat förekommer verksamhet som berörs av protokollet i ytterst ringa grad i landskapet.

     Enligt 63 och 64 §§ landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) kan landskapsstyrelsen utfärda bestämmelser om bland annat miljökontroll och om åtgärder för att minska utsläppen från olika slag av anläggningar och verksamheter. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen överväger att i form av en blankettförordning anta sådana detaljbestämmelser som krävs för att införa det ovan avsedda EG-direktivet. Härigenom täcks även de bestämmelser som ingår i föreliggande protokoll.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena  Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 11 mars 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson