Lagutskottets betänkande 12/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-10-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens framställning nr 7/2004-2005

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön antogs i november 1998 av rådet och har hittills undertecknats av 13 stater. Konventionen innehåller bestämmelser om verksamhet som är farlig för miljö eller människor och som parterna förbinder sig att kriminalisera i sina nationella lagstiftningar. Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om straff för miljöbrott och om parternas behörighet, förverkande av egendom och vinning av brott, juridiska personers straffansvar samt samarbete mellan nationella myndigheter. Europeiska unionens råd har i januari 2003 fattat ett rambeslut om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Detta rambeslut motsvarar i princip innehållet i den nu aktuella konventionen.

     I enlighet med det utlåtande lagtingets social- och miljöutskott lämnat till lagutskottet konstaterar lagutskottet att landskapslagstiftningen kan bedömas uppfylla de krav konventionen ställer. Med hänvisning till de synpunkter som ingår i social- och miljöutskottets utlåtande tillstyrker utskottet därför att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

     Utskottet noterar i sammanhanget att landskapsregeringen beretts möjlighet att yttra sig över utkastet till den regeringsproposition som fogats till presidentens framställning.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet. Utlåtandet ingår som bilaga till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 oktober 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 

 

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2005-09-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftning

·      Republikens presidents framställning nr 7/2004-2005

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande angående republikens presidents framställning nr 7/2004-2005 om godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftning. Lagutskottet ber särskilt att utskottet yttrar sig om landskapslagstiftningens förhållande till konventionen och det i propositionen berörda rambeslutet av Europeiska unionens råd.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att konventionen och rambeslutet berör både landskapets och rikets behörighet. Utskottet har fått information att rådets rambeslut 2003/80/RIF om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser har upphävts genom EG-domstolens dom den 13 september 2005. Utskottet har även erfarit att landskapsregeringen den 12 juli 2005 har meddelat kommissionen att rambeslutet har genomförts i landskapet, till de delar landskapet har behörighet, och att ytterligare lagstiftningsåtgärder inte krävs.

     Utskottet har granskat straffbestämmelserna i den åländska lagstiftningen och funnit att dessa i stort sett överensstämmer med konventionen till de delar landskapet har behörighet. Utskottet noterar att riket i större omfattning har koncentrerat straffbestämmelserna för allvarliga brott till strafflagen. Det gäller exempelvis för kemikalieområdet. I de fall sk blankettlagstiftning används kan detta behöva beaktas.

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i en skrivelse den 8 september 2005 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist, ledamöterna Veronica Thörnroos och Göte Winé samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 september 2005

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist