Lagutskottets betänkande 12/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny pensionslagstiftning för dem som omfattas av regelverket om statens pensioner

·      Landskapsregeringens framställning nr 12/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Pensionsskyddet för landskapets anställda nu och i framtiden. 2

Användningen av blankettlagar. Fördelar och problem. 3

Detaljmotivering. 4

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 4

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond  4

3. Landskapslag om ändring av 30 § tjänstemannalagen för landskapet Åland. 4

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny blankettlag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner. Framställningen grundar sig på att den tidigare gällande rikslagen om statens pensioner från år 1966 samt vissa andra pensionslagar som gäller i landskapet har upphävts i riket och ersatts med ny lagstiftning. Genom förslaget skall i landskapet framdeles tillämpas lagen om statens pensioner (FFS 1292/2006) och lagen om införande av lagen om statens pensioner (FFS 1296/2006). Den tidigare gällande lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (FFS 165/1999) förblir gällande.

     Den nya blankettlagen berör dem som den 31 december 2007 var anställda eller hade varit anställda av landskapet eller hos någon annan arbetsgivare som omfattas av landskapets pensionssystem. Den tillämpas även på dem som den 1 januari 2008 innehar en anställning hos landskapet eller annan motsvarande arbetsgivare och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet. Däremot gäller för dem som från och med den 1 januari 2008 tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet den av lagtinget i januari 2007 antagna landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

     Till framställningen ansluter sig vissa kompletteringar av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond.

     Landskapsregeringen föreslår att den förnyade lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2008.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att de föreslagna landskapslagarna antas med några mindre ändringar av lagteknisk och språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Pensionsskyddet för landskapets anställda nu och i framtiden

 

Lagstiftningen om pensioner för landskapets anställda har sedan år 1984 utformats som blankettlagstiftning. Genom landskapslagen (1984:33) om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner antogs rikets lag om statens pensioner (FFS 280/1966) och vissa andra pensionslagar att gälla i landskapet med de avvikelser som framgår av blankettlagen. Blankettlagstekniken bedömdes då vara ändamålsenlig och nödvändig eftersom syftet var att trygga samma pensionsförmåner för de landskapsanställda som statens anställda åtnjuter. Pensionslagstiftningen är därtill tekniskt komplicerad och mycket detaljrik och hanteringen av pensionslagstiftningen förutsätter särskild sakkunskap.

     En totalreform av lagstiftningen om statens pensioner trädde i kraft den 1 januari 2007. Reformen är i huvudsak av teknisk natur därigenom att systematiken moderniserats, innehållet gjorts tydligare och lagstiftningen koordinerats med pensionslagstiftningen inom övriga sektorer. Den nya lagen om statens pensioner innebär inte några ändringar i fråga om pensionsskyddets innehåll vad gäller exempelvis pensionstillväxten, pensionsåldern och sättet att räkna ut pensionen.

     Lagtinget antog den 3 januari 2007 en ny landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. Lagen innebär att alla de som från och med den 1 januari 2008 tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet får sitt pensionsskydd anordnat enligt rikslagen om pension för arbetstagare ("APL-systemet"). Landskapsregeringen skall hos en pensionsförsäkringsanstalt uppta försäkring för dessa kategorier av anställda. Pensionsskyddet för dem som före den 1 januari 2008 innehar en anställning hos landskapet eller hos en annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem blir även framdeles kvar under den lagstiftning som gäller för statens pensioner. I fråga om det sistnämnda pensionsskyddet skulle sålunda den lagstiftning som berörs i den nu aktuella framställningen tillämpas.

     Utskottet påminner i sammanhanget om att det i framtiden under en lång tid kommer att finnas två olika parallella pensionssystem för landskapets anställda. Den blankettlag som lagtinget antog den 3 januari 2007 och som innebär att APL-lagstiftningen blir tillämplig också för landskapets anställda gäller endast sådana personer som från och med den 1 januari 2008 tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet. För de kategorier anställda som den 31 december 2007 innehar en anställning hos landskapet eller som lyfter en pension efter en tidigare anställning hos landskapet tillämpas fortsättningsvis lagstiftningen om statens pensioner. Den som utan avbrott övergår från en tidigare anställning inom landskapet till en ny anställning hos samma arbetsgivare kvarblir i det regelverk som gäller statens pensioner. Detta gäller även rektorer och lärare i grundskolan vars pensionsskydd framdeles skall ankomma på vederbörande kommunala arbetsgivare. Det blir enligt utskottets uppfattning en viktig uppgift för såväl landskapet som de kommunala arbetsgivarna och också för de fackliga organisationerna att vid nyanställningar noggrant följa upp vilken pensionslagstiftning som är tillämplig för de enskilda förmånstagarnas del.

     Med hänvisning till det anförda och till de motiveringar som ingår i landskapsregeringens framställning finner utskottet lagförslagen nödvändiga och ändamålsenliga och föreslår att de antas med endast några mindre ändringar.

 

Användningen av blankettlagar. Fördelar och problem

 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet noterat att Ålandsdelegationen och Högsta domstolen under senare tid vid granskningen av vissa landskapslagar av blankettlagsnatur framfört synpunkter och anmärkningar på hur vissa bestämmelser i dessa lagar utformats. Det är vanligt att i lagtexten hänvisa till att förvaltningsuppgifter som enligt de antagna rikslagarna ankommer på statens myndigheter i landskapet skall handhas av landskapsregeringen eller av andra landskapsmyndigheter till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet. Formuleringen har i granskningsinstansernas utlåtanden inte ansetts vara informativ för dem som läser bestämmelserna och kan ge upphov till tolkningssvårigheter. Tillämpningen av bestämmelserna förutsätter en ingående kunskap i självstyrelselagens system.

     En annan vanlig formulering i blankettlagar gäller hänvisningar i de antagna rikslagarna till bestämmelser i annan rikslagstiftning. I landskapslagen brukar då anges att dessa hänvisningar skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Det har framförts att sådana formuleringar kan bidra till en sådan ovisshet för såväl de enskilda medborgarna som de myndigheter som skall tillämpa lagstiftningen att medborgarnas rättskydd kan anses försvagat.

     De nämnda anmärkningarna har dock inte ansetts vara av sådan natur att lagtinget skulle ha ansetts överskrida sin lagstiftningsbehörighet.

     Utskottet konstaterar att de aktuella formuleringarna är en följd  av att användningen av blankettlagstiftning inom ramen för lagtingets lagstiftningsbehörighet av tradition ansetts både behövlig och ändamålsenlig. Detta gäller exempelvis lagstiftning av teknisk natur som innehåller bestämmelser på detaljnivå. Blankettlagstiftning har också tillämpats i sådana fall där landskapslagstiftningen i huvudsak följt rikslagstiftningen och EG-lagstiftningen och där snabba och många ändringar ofta förekommer. Pensionslagstiftningen utgör ett exempel på nämnda typer av lagar. Användningen av blankettlagstekniken hänger också samman med hur befintliga resurser för lagberedningsarbetet bäst utnyttjas. De formuleringar som delvis kritiserats av granskningsinstanserna kan sålunda vara svåra att undvika i de fall där blankettlagstekniken bedömts vara mest ändamålsenlig och där lagstiftningsbehörigheten är av blandad natur så att behörigheten är delad mellan riket och landskapet.

     Utskottet konstaterar dock att användningen av blankettlagar, där formuleringar av ovan avsedd typ förekommer, ställer särskilda krav på att lagförslagen förses med en tillräckligt tydlig och grundlig motivering. Motiveringen bidrar till att ge innehåll åt de mera allmänt hållna formuleringarna i paragraftexten. I den nu föreliggande framställningen har utskottet konstaterat att landskapsregeringen utformat grundliga och detaljerade detaljmotiveringar till 2 och 3 §§ i det första lagförslaget. De eventuella oklarheter som en läsning av lagtexten kan leda till kan därigenom få sin förklaring i motiveringstexten.

     Utskottet vill i sammanhanget betona vikten av att man inom landskapsförvaltningen kontinuerligt följer med de ändringar som genomförs i sådan rikslagstiftning som genom blankettlagar antagits att gälla i landskapet så att man kan analysera konsekvenserna av ändringarna för landskapets del och vid behov framlägga förslag till ändringar eller kompletteringar av den aktuella blankettlagstiftningen.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

Ändringsförslagen är av lagteknisk och språklig natur.

     Dessutom föreslås att 4 § 6 mom. utgår eftersom det i momentet ingår en hänvisning till förvaltningslagen för landskapet Åland. Behandlingen av den framställning i vilken förvaltningslagen ingår pågår ännu i lagtinget.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond

 

3. Landskapslag om ändring av 30 § tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas utan ändringar.

     Beträffande innehållet i det andra lagförslaget hänvisar lagutskottet till finansutskottets utlåtande som fogas till betänkandet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 mars 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt ett utlåtande av finansutskottet i ärendet. Utlåtandet fogas till detta betänkande.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedningschefen Lars Karlsson, lagberedaren Hans Selander, pensionshandläggaren Monica Clemes samt organisationschefen Tuula Mattsson från TCÅ r.f. och organisationssekreteraren Ulla-Britt Dahl från FOA-Å.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående andra och tredje lagförslagen oförändrade

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålderspension, deltidspension, rehabilitering och invalidpension och till den som är förmånstagare efter en sådan person betalas familjepension ur landskapets medel enligt bestämmelserna om statsanställda arbetstagares och förmånstagares rätt till pension och pensionsgrundande förmåner i

     1) lagen om statens pensioner (FFS 1295/2006), nedan kallad StaPL,

     2) lagen om införande av lagen om statens pensioner (FFS 1296/2006) samt

     3) lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (FFS 165/1999).

     (2 och 3 mom. likasom i framställningen).

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     (1 mom. lika som i framställningen).

     De beräkningsgrunder som fastställs av finansministeriet och som används vid avdrag för pension eller motsvarande förmån från utlandet enligt 68 § i lagen om statens pensioner (uteslutning) skall iakttas vid tillämpningen av denna lag. Den lönekoefficient och livslängdskoefficient som årligen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet enligt 70 och 72 §§ i StaPL skall iakttas vid tillämpningen av denna lag. De bestämmelser om koefficienter för engångsbelopp som social- och hälsovårdsministeriet enligt 117 § i StaPL utfärdar genom förordning skall även iakttas vid tillämpningen av denna lag.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

 

3 §

     (Lika som i framställningen).

 

4 §

Särskilda avvikelser från lagen om statens pensioner

     (1 - 5 mom. lika som i framställningen).

     (6 mom. utesluts)

     (6-16 mom. lika som i framställningens 7-17 mom.).

 

5 §

Särskilda avvikelser från lagen om införande av lagen om statens pensioner

     (1 mom. lika som i framställningen).

     När det i lagen om införande av lagen om statens pensioner talas om ikraftträdandet av StaPL avser detta i landskapet (uteslutning) den 1 januari 2008.

     (3 och 4 mom. lika som i framställningen).

     Hänvisningen i 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner till ikraftträdelsebestämmelserna i fråga om ändringen av StPL genom FFS 1671/1995 och 679/2004 skall i landskapet även avse de bestämmelser som finns i landskapslagen (1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

     Bestämmelsen i 17 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner om ansökningar som avser undanröjande av beslut skall inte tillämpas i landskapet.

     (7-10 mom. lika som i framställningen).

 

6 och 7 §§

     (Lika som i framställningen).

 

Mariehamn den 10 april 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-03-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets utlåtande

Ny pensionslagstiftning för dem som omfattas av regelverket om statens pensioner

·      Landskapsregeringens framställning nr 12/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Lagutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om finansutskottets utlåtande över det lagförslag i framställning nr 12/2006-2007 som berör landskapet Ålands pensionsfond.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att ändringarna i landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond föreslås med hänvisning till den enskildes rättssäkerhet. I övrigt påverkas inte pensionsfondens egentliga verksamhet. Enligt utskottet kommer de föreslagna ändringarna inte att få några kända ekonomiska konsekvenser för landskapet.

 

    

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har den 20 mars 2007 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt finansutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson