Lagutskottets betänkande 12/2010-2011

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny blankettlag om fordon

·      Landskapsregeringens framställning nr 7/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om tillämpning av fordonslagen. Genom förslaget blir delar av rikets fordonslag gällande i landskapet och fordonslagstiftningen uppdateras så att den överensstämmer med EG-rätten. De avsnitt i fordonslagen som behandlar periodiska besiktningar och fordonsregistrering ska inte tillämpas i landskapet. Dessa delar regleras sedan tidigare i en skild lag: landskapslagen om besiktning och registrering av fordon.

     Fordonslagstiftningen är ett område som är strikt reglerat av EU vilket gör den åländska självbestämmanderätten mycket begränsad. Landskapsregeringen föreslår därför att lagtinget antar en blankettlag på detta område.

     Avsikten är att lagen ska träda ikraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med vissa ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen föreslås att lagtinget antar en blankettlag om tillämpning av fordonslagen förutom dess 6-8 kapitel. De delar av rikslagen som görs tillämpliga i landskapet genom blankettlagen är till största delen tekniska bestämmelser medan de bestämmelser som rör enskilda medborgare bl.a. i fråga om besiktningar och registreringar inte görs tillämpliga på Åland utan ingår i landskapslagstiftning. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att blankettlag kan användas när det inte är fråga om lagstiftning som rör medborgarna direkt.

     I och med blankettlagen implementeras ett stort antal EU-direktiv som i dag ingår i ett antal förordningar. Genom blankettlagstiftning där ändringar i rikslagen på föreslaget sätt automatiskt blir tillämpliga i landskapet behöver inte resurser läggas på implementering av ny EU-lagstiftning utan resurserna kan läggas på de frågor där det i landskapet finns behov av särskild reglering.

 

Detaljmotivering

 

3 §

     1 mom. 1 mom. i den föreslagna paragrafen är en form av ingress där det står att ”Bestämmelsen i fordonslagens 74 § ska i landskapet ha följande lydelse:”. Utskottet konstaterar att denna paragrafingress liksom pargrafingressen i 4 § inte hör till vanligheten i landskapslagstiftningen. Utskottet finner det dock ändamålsenligt att på föreslaget sätt stadga om undantag från den rikslag som görs tillämplig genom blankettlagen eftersom bestämmelsen är tydlig.

     2 mom. I förtydligande syfte föreslås att begreppet "Ålands polismyndighet" ska användas i stället för ordet "polisen".

     3 mom. I framställningen föreslås att besiktningsmän vid motorfordonsbyrån ska kunna delta i tekniska vägkontroller tillsammans med polisen. Besiktningsmännen ska enligt framställningen ha ett intyg av motorfordonsbyrån över rätten att delta som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen och intyget ska på begäran visas för föraren av det fordon som kontrolleras. Utskottet föreslår en ändring av bestämmelsen så att besiktningsmännen ska visa sin behörighet att delta som sakkunniga i den tekniska vägkontrollen. I praktiken betyder detta att besiktningsmännen kan ha t.ex. legitimation eller en armbindel eller på något annat lämpligt sätt visa den behörighet som tillkommer besiktningsmän enligt 9 § i landskapslagen om motorfordonsbyrån.

 

6 §. Utskottet föreslår att det till paragrafen fogas en ny 7 punkt enligt vilken hänvisningar i fordonslagen till "landet" eller till "Finland" i landskapet ska avse "landskapet" respektive "Åland". Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

     Föreslås vidare att hänvisningar i fordonslagen till "landsomfattande" i landskapet ska avse antingen "landsomfattande" eller "landskapsomfattande". Ändringen föranleds av att det i fordonslagens 24 § sägs beträffande museifordon att ”Ett besiktningsställe godkänner på basis av ett utlåtande som utfärdats högst 6 månader tidigare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som museifordon, ett fordon för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt".

     Enligt vad utskottet fått erfara utfärdas i dagsläget ett intyg av Ålands motorhistoriska sällskap r.f. vars besiktningsmän godkänts av motorfordonsbyrån. För att det också i fortsättningen ska bli möjligt att begära ett intyg från den åländska föreningen föreslås att med "landsomfattande” i landskapet ska avses ”landskapsomfattande” eller ”landsomfattande”. Det kommer dock fortsättningsvis att vara möjligt att också godkänna ett intyg från en förening i riket. Intyg från Sverige kan dock inte med automatik godkännas eftersom besiktningen av veteranfordon har betydelse för bl.a. fordonsbeskattningen som är rikets behörighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Patrik Lönngren och trafikinspektören Bengt Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av fordonslagen

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 och 2 §§

     (Lika som i framställningen).

 

3 §

Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Tekniska vägkontroller utförs av Ålands polismyndighet. Tullverket och gränsbevakningsväsendet utför också tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

     Vid tekniska vägkontroller kan polisen och motorfordonsbyrån avtala om att besiktningsmän deltar i kontrollerna. Besiktningsmännen ska kunna visa sin behörighet att delta som sakkunniga i den tekniska vägkontrollen.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

4 - 5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

6 §

Hänvisningar

     Vid tillämpningen av fordonslagen i landskapet ska även följande avvikelser beaktas:

     1) Hänvisningen till förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     2) Hänvisningen till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

     3) Hänvisningen till vägtrafiklagen (FFS 267/1981) i 1§ 1 mom., 71 § 3 mom., 72 § 1 mom. och 92 § 3 mom. fordonslagen ska avse vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

     4) Hänvisningen till 23 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) i 96a § 1 mom. fordonslagen ska avse 2 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland.

     5) Hänvisningen till viteslagen (FFS 1113/1990) i 42 § 2 mom., 81 § 3 mom. och 86 § 2 mom. fordonslagen ska avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

     6) Hänvisningar i fordonslagen till landskapet Åland eller till godkännandemyndigheten i landskapet Åland ska i landskapet avse riket respektive typgodkännandemyndigheten i riket.

     7) Hänvisningar i fordonslagen till landet eller Finland ska i landskapet avse landskapet respektive Åland. Hänvisningar i fordonslagen till landsomfattande ska i landskapet avse landsomfattande eller landskapsomfattande.

 

7 - 9 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 13 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson