Lagutskottets betänkande 13/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-09-14

LU1319992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och protokollet om ändring av avtalet

·       Republikens presidents framställning nr 8/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i protokollet om ändring av avtalet träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Sovjetunionen ingicks år 1987 ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst. Lagtinget lämnade sitt bifall till detta avtal den 7 december 1987 (59/1988). Sedan Sovjetunionen upplösts har Finlands och Rysslands regeringar överenskommit om att nämnda avtal tillsvidare förblir ikraft. Eftersom avtalet blivit föråldrat och i behov av översyn har ett nytt avtal mellan Finland och Ryssland nu ingåtts.

     Utskottet upprepar tidigare påpekanden om att avtalstexten borde föreligga på svenska inte endast i form av en översättning utan i en version med samma formella giltighet som övriga språkversioner.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Erland och Karlström samt ersättaren Erlandsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 14 september 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson