Lagutskottets betänkande 13/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-09-12

LU1320002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till lagstiftningen i avtalet

·       Republikens presidents framställning nr 9/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Det i presidentens framställning berörda avtalet har ingåtts som en följd av att Schweiz ställt sig utanför Europeiska gemenskapen och inte heller anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Genom det ingångna avtalet avser parterna att säkerställa samma levnads-, anställnings- och arbetsvillkor som avtalsparternas egna medborgare har rätt till. Avtalet omfattar rätten att resa in i landet och att bo, arbeta, vara egen företagare och studera där samt rätten till social trygghet.

     Avtalet innefattar beståndsdelar inom såväl rikets som landskapets behörighetssektorer. Till avtalet har knutits ett särskilt protokoll om Åland i vilket sägs att de avtalsslutande parterna är eniga om att protokoll nr 2 till Finlands anslutningsakt till Europeiska unionen om Åland (det s.k. Ålandsprotokollet) också är tillämpligt på detta avtal. Detta innebär att de inskränkningar i rätten till förvärv av fast egendom och till etableringsrätt på Åland som enligt Ålandsprotokollet gäller i förhållande till fysiska och juridiska personer inom EU:s medlemsländer skall gälla även i förhållande till Schweiz. Vid beviljande av jordförvärvstillstånd eller rätt att idka näring skall principen om likabehandling utsträckas även att gälla schweiziska medborgare.

     Utskottet konstaterar att ett bifall till att lagen och därmed avtalet träder i kraft i landskapet Åland innebär behov av att ändra 1 § landskapslagen om studiestöd (94/1995) för att i enlighet med avtalet garantera medborgare i Schweiz samma rätt till studiestöd som medborgare i ett land som hör till Europeiska unionen.

     Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och därvid inte haft någonting att invända mot det då föreliggande avtalsutkastet.

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september  2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Perämaa och Salmén samt ersättaren Sjöblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson