Lagutskottets betänkande 13/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig  prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen

·      Republikens presidents framställning nr 13/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Bakgrund. 1

Rätten till information och deltagande. 2

Rätten till rättslig prövning. 2

Utskottets bedömning. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

Bakgrund

Den aktuella konventionen ingicks i Århus 1998. Dess övergripande syfte är att främja rätten att leva i en miljö som är gynnsam för hälsan och välbefinnandet. Genom konventionen främjas allmänhetens rätt att ta del av information, att delta i beslutsprocesser och att använda sin rätt till rättslig prövning i miljöfrågor.

     Konventionen berör bl.a. miljövård och byggnadslagstiftning samt landskapsstyrelsen och under den hörande myndigheter och inrättningar. På dessa områden har landskapet lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 7 och 10 punkten självstyrelselagen. I konventionen ingår även bestämmelser om bl.a. rättskipning och kärnkraft som är områden där riket enligt 27 § 18 och 23 punkten har lagstiftningsbehörigheten.

     Utskottet noterar med tillfredsställelse att landskapsstyrelsen beretts möjlighet att delta i beredningen av ärendet på det sätt 58 § självstyrelselagen förutsätter. Landskapsstyrelsen meddelade i februari 1999 som sitt utlåtande att den inte har något att invända mot innehållet i konventionen. I propositionen ingår en redogörelse för landskapslagstiftningen till den del denna berörs av konventionens bestämmelser. Det framgår vidare av propositionen att landskapsstyrelsen beretts möjlighet att i slutskedet av beredningen kommentera propositionsutkastet till de delar det innehåller hänvisningar som berör landskapet. Propositionen noterar också att lagtingets bifall enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen kommer att sökas.

    

Rätten till information och deltagande

Enligt vad utskottet inhämtat motsvarar gällande landskapslagstiftning konventionens bestämmelser vad gäller rätten att ta del av information och delta i beslutsprocessen. I landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet regleras allmänt rätten att ta del av handlingar. Allmänhetens tillgång till information och möjligheter till delaktighet i vissa beredningsprocesser regleras genom lagstiftningen om miljökonsekvensbedömningar. Landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd reglerar när miljötillstånd skall sökas och hur sådana ärenden hanteras. Tillstånd beviljas av miljöprövningsnämnden. Enligt 7 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd har envar rätt att yttra sig över ansökningar som inlämnas till nämnden.

     Konventionens artikel 5 stycke 4 innehåller en skyldighet för varje part att med jämna mellanrum, som inte överstiger tre eller fyra år, offentliggöra och sprida en nationell rapport om tillståndet i miljön, inbegripet information om miljöns kvalitet och miljöbelastningen. Det finns orsak för landskapsstyrelsen att planera åtgärder som för landskapets del ger i konventionen avsedd information. Enligt utskottets bedömning erfordrar detta dock inte bestämmelser på lagnivå.

    

Rätten till rättslig prövning

Konventionen reglerar även rätten till rättslig prövning i miljöfrågor. Sökande av ändring i myndighetsbeslut betraktas som rättskipning. Enligt 27 § 23 punkten självstyrelselagen hör rättskipning till rikets behörighetsområde. Förvaltningsprocesslagen reglerar sökande av ändring i förvaltningsärenden och tillämpas också i landskapet, dock så att om specialbestämmelser finns i rikslagstiftningen skall dessa i motsvarande fall tillämpas också i landskapet. Detta kan exempelvis gälla vem eller vilka som i en viss typ av ärende har rätt att söka ändring.

     Lagtinget kan i enlighet med 19 § 3 mom. självstyrelselagen inta bestämmelser av rikslagstiftningsnatur i landskapslagar "för vinnande av enhetlighet och överskådlighet". Ett exempel på detta är de ändringar av besvärsbestämmelserna i byggnadslagen som godkändes av lagtinget den 10 mars 2004 (Ls fr nr 3/2003-2004). Genom lagtingets beslut har byggnadslagens bestämmelser om besvärsrätt uppdaterats så att lagtexten ger en korrekt information om gällande rätt. Bestämmelserna avser bl.a. rätt för registrerade sammanslutningar att överklaga beslut om antagande av en plan eller en byggnadsordning. Sådana sammanslutningar har även besvärsrätt i fråga om ett beslut om undantagstillstånd. I framställningen ingår en närmare utredning om lagstiftningsbehörigheten i fråga om ändringssökande i här aktuella fall.

     EG-kommissionen har som ett led i implementeringen i EU:s medlemsländer av Århuskonventionen berett ett förslag till direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Utskottet har tagit del av en tjänstemannapromemoria med anledning av förslaget som uppgjorts inom landskapsstyrelsen. Promemorian noterar de landskapslagar inom miljöområdet som berörs av Århuskonventionen och konstaterar att behörigheten gällande rättskipning tillkommer riket, varför rikets bestämmelser om ändringssökande i motsvarande lagstiftning sålunda gäller i landskapet. I promemorian rekommenderas att landskapsstyrelsen borde överväga att med tanke på överskådligheten inta motsvarande riksbestämmelser om ändringssökande i dessa landskapslagar.

     Utskottet konstaterar sålunda att rätten till rättslig prövning är tryggad i den utsträckning detta beaktats i rikslagstiftningen. Eventuella ändringar av landskapslagstiftningen blir därför inte en fråga om materiella ändringar utan om att ge korrekt information om vad som gäller.

    

Utskottets bedömning

Med beaktande av det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen avsedda konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 mars 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson