Lagutskottets betänkande 13/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av protokollet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 8/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Azerbaidzhan finns för närvarande inte något gällande avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Länderna har fört förhandlingar om ett sådant avtal på basis av OECD:s modellavtal.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 september 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm samt ersättaren Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 september 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson