Lagutskottets betänkande 13/2008-2009

Tillhör ärendet: Parkeringsregler
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Om parkeringsregler

·      Landskapsregeringens framställning nr 14/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en paragraf om parkeringsregler tas in i vägtrafiklagen för att förklara hur bland annat parkeringsskivor ska användas och var de ska placeras för att vara giltiga. Dessutom ändras reglerna om cykelparkering på gång- och cykelbana. Slutligen föreslår landskapsregeringen att parkeringsbotsbeloppen justeras uppåt med tio euro.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen föreslås ändringar i fråga om parkering av cyklar på gång- och cykelbana, parkeringsskivor samt parkeringsbotsbeloppen. Utskottet har inga invändningar mot förslagen med anför dock några synpunkter.

 

Cykelparkering på gång- och cykelbana

 

I framställningen föreslås en ändring av vägtrafiklagens 34 § så att cyklar och mopeder med låg effekt ska få stannas och parkeras på gång- eller cykelbana om det kan ske utan att övriga trafikanters framkomlighet försvåras. Bestämmelsen har tidigare funnits i vägtrafiklagen men togs bort genom en ändring år 2007. Motivet till att bestämmelsen föreslås införas på nytt är att det finns flera platser där gång- och cykelbanan i praktiken är den enda möjliga platsen för cykelparkering. En sådan plats är exempelvis  biblioteket i Mariehamn. Inte heller cykelparkering längs t.ex. Norragatans östra del är möjlig utan att cyklarna stannas på gång- eller cykelbana. Utskottet konstaterar att det med tanke på det allmänna rättsmedvetandet inte är ändamålsenligt att stipulera att en sådan parkering som i praktiken är svår att stävja, formellt sett inte ska vara tillåten. Lagförslaget är därtill ett led i främjandet av cykelåkningen vilket är positivt med tanke på både miljö och hälsa.

     I förslaget till ändring av 34 § sägs att cyklar och mopeder med låg effekt får parkeras på gång- eller cykelbana enbart om det kan ske utan att övriga trafikanters framkomlighet försvåras. Det är enligt utskottets mening mycket viktigt att denna bestämmelse efterlevs i praktiken särskilt med tanke på de funktionshindrades framkomlighet. Utskottet anser vidare att det är angeläget att kommunerna och framförallt Mariehamns stad succesivt genom planering iordningställer fler särskilda platser för parkering av cyklar och lätta fordon så att framkomligheten förbättras. Enligt vad utskottet fått erfara finns det enligt de funktionshindrade andra mer hindrande anordningar än gång- och cykelbanor, som exempel kan nämnas uteserveringar.

     Utskottet konstaterar slutligen att begreppet "mopeder med låg effekt" definieras i landskapsförordningen om fordons definitioner (ÅFS 46/2004). Enligt förordningen är en moped med låg effekt en tvåhjulig moped med pedaler vars högsta konstruktiva hastighet är 25 kilometer i timmen och vars motor har en maximal nettoeffekt som inte överstiger 1 kW.

 

Parkeringsskiva

 

I framställningen föreslås att det på för parkering utmärkt plats ska införas regler om parkeringsskiva eller motsvarande. Utskottet konstaterar att parkeringsskivan enbart är ett tekniskt hjälpmedel för att påvisa hur länge ett fordon har stått parkerat och förslaget innehåller regler för användningen av parkeringsskivan. Reglerna i vägtrafiklagen för när och var fordon får parkeras berörs således inte.

     Begreppet "motsvarande" definieras inte i framställningen. I paragrafen anges dock att klockslag ska ställas in vilket indikerar att det bör vara fråga om en teknisk anordning som antingen är någon form av skiva eller i framtiden t.ex. en elektronisk visare. Enligt utskottets mening är det viktiga att anordningen på ett tydligt sätt visar när parkeringen började. Med tanke på det stora antalet besökare från riket och Sverige är det bra att det finns en viss flexibilitet så att parkeringsskivor från andra områden kan användas utan problem. 

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 april 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, avdelningschefen Niklas Karlman, ordföranden för Ålands synskadade r.f. Bern Löfman, tekniske chefen för Mariehamns stad Kaj Söderlund samt stadsarkitekten Sirkka Wegelius.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

Mariehamn den 12 maj 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson