Lagutskottets betänkande 14/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-09-12

LU1420002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

·       Republikens presidents framställning nr 10/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan samt den förordning genom vilken avtalet sätts i kraft träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen berörda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Det föreliggande partnerskapsavtalet ingicks i juni 2000 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, samt 77 stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (de s.k. AVS-staterna), å andra sidan. Avtalet innehåller mål och metoder för ett bredbasigt samarbete mellan EG och AVS-länderna. Det gäller utvecklingssamarbete, handelspolitik, politiskt samarbete m.m. Det är ett avtal med delad behörighet, dvs. bestämmelserna hör dels till gemenskapskompetensen, dels till medlemsstaternas kompetens. Avtalet måste godkännas särskilt i Finland endast till den del avtalsbestämmelserna hör till medlemsstatens behörighet, varav följer att avtalet till de delar det berör ärenden inom självstyrelsens kompetens kräver även lagtingets bifall. Inom de områden som hör till den nationella behörigheten finns sektorer där landskapet har lagstiftningsbehörighet, såsom exempelvis i fråga om samarbete på det sociala området, främjande av kulturvärden m.m.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september  2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Perämaa och Salmén samt ersättaren Sjöblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av det ovannämnda avtalet och den förordning genom vilket avtalet sätts i kraft träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2001

 

 

 

Ordförande

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson