Lagutskottets betänkande 14/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Europa- Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 5/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering med Egypten träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det föreliggande avtalet är ett associeringsavtal som EG och dess medlemsstater ingått med Egypten inom ramen för EG:s Medelhavsstrategi. Motsvarande avtal har ingåtts med Tunisien, vilket bifölls av lagtinget den 23 september 1996, med Israel, vilket bifölls den 20 januari 1997, med Marocko, vilket bifölls den 22 september 1997 och med Jordanien, vilket bifölls den 22 mars 1999.

     Avtalet är baserat på s.k. delad kompetens, varvid avtalets bestämmelser faller inom dels medlemsstaternas, dels gemenskapens kompetens. Vissa delar av avtalet rör områden inom EG:s exklusiva kompetens. Många av samarbetsområdena gäller dock frågor som åtminstone delvis hör till medlemsstaternas kompetens. Inom flera av dessa områden, exempelvis i fråga om bestämmelser gällande etableringsrätt, sociala frågor, utbildning och kultur, har landskapet lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras.

     Utskottet konstaterar att ett stort antal myndigheter och instanser hörts under ärendets beredning, dock inte landskapsstyrelsen. Utskottet vill understryka betydelsen av att riksmyndigheterna observerar bestämmelserna i 58 § självstyrelselagen som reglerar landskapets rätt och möjligheter vad gäller förhandlingar om internationella fördrag. Utskottet har inhämtat att frågan varit uppe till gemensam diskussion i den s.k. kontaktgruppen mellan landskapsstyrelsen och utrikesministeriet. Från ministeriets sida har man framfört att man ånyo kommer att uppmärksamgöra de olika ministerierna, som ansvarar för avtalsförhandlingar inom sina respektive sektorer, på bestämmelsens innebörd och betydelse. Saken kommer också att betonas i utrikesministeriets  handbok angående förhandlingar om internationella fördrag som håller på att förnyas.

     Utskottet vill samtidigt understryka vikten av att landskapsstyrelsen lägger vederbörlig vikt vid de utlåtanden i fördragsärenden som riksmyndigheterna inbegär. Det är här viktigt att analysera ett avtals eventuella konsekvenser för landskapet och i vilken utsträckning landskapslagstiftningen kan behöva revideras som följd av avtalet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 januari 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund och kanslichefen Elisabeth Nauclér samt avdelningschefen Erkki Kourula och lagstiftningsråden Päivi Kaukoranta och Ronald Wrede från utrikesministeriet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2003

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson