Lagutskottets betänkande 14/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av protokollet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 9/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Marocko ingicks år 1973 ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 18 september 1980. Mellan Finland och Marocko har förts förhandlingar om ändring av avtalet, vilket resulterade i att ett helt nytt avtal ingicks år 2006. Avtalet följer i huvudsak OECD:s modellavtal.

     Utskottet noterar att avtalet med Marocko även uppgjorts i en officiell version på svenska språket, vilket sammanfaller med tidigare påpekanden från lagtingets sida.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 september 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm samt ersättaren Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 september 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson